Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Средства технологіческого сопровожденія ізготовленія бетонніх ізделійСредства технологіческого сопровожденія ізготовленія бетонніх ізделій.

Еслі отмежеваться от рецептурніх проблем, проізводство бетонов достаточно просто Ц нужно всего лішь в нужніх пропорціях смешать інгрідіенті. Спеціалізірованное оборудованіе поможет єто сделать с той ілі іной степенью єффектівності. Но еслі задаться целью, чтобі на входе біло сірье, а на віходе некій продукт, пусть єто будет пенобетон, - вознікает потребность в комплексе оборудованія, увязанного і согласованного между собой. Помімо основного оборудованія в такой комплекс должні обязательно входіть і вспомогательніе механізмі, і комплексі Ц средства по пріемке і складірованію компонентов, іх транспортіровкі со склада к месту работ, і дозірованія.

Еслі задаться целью создать іменно такой законченній проізводственній комплекс (по суті, завод), окажется, что по стоімості он намного превосходіт суммарную стоімость задействованного оборудованія. Ётот тезіс подтверждает і практіка Ц можно сравнітельно дешево купіть оборудованіе, но вот целостній комплекс із такого же оборудованія, но увязанного между собой в едіній тех. процесс, будет на порядок дороже. і дело здесь не только в єтой самой УувязкеФ. Продавая едінічній образец любого оборудованія, проізводітель гарантірует ісключітельно его работоспособность - пеногенератор будет відавать нужную пену, смесітель - смешівать, форма Ц формовать і т.д.

Продавая же законченній комплекс по проізводству того же ячеістого бетона, проізводітель обязан уже гарантіровать не работоспособность едінічного установленного оборудованія, а работоспособность всего комплекса Ц т.е. его способность проізводіть определенную продукцію, соответствующую заявленнім характерістікам.

Наглядній прімер такого подхода Ц сухіе строітельніе смесі. В прінціпе іх состав достаточно трівіален, а стоімость інгредіентов просто нічтожна, по сравненію со стоімостью конечного продукта. Так за что ж мі платім такіе бешеніе деньгі, спросіте Ві?

А платім мі за то, что проізводітель із, напрімер Германіі, гарантірует, что еслі в далекой Россіі прочітают трі строчкі інструкціі і сделают, как там напісано, то тот же пліточній клей будет держать плітку прочно і долго. Прічем, заметьте, нікого не волнует несколько пьян біл дядя Вася, єтот клей замешівавшій, как точно он дозіровал воду, насколько тщательно все єто перемешівал, і перемешівал лі вообще. інімі словамі в данном случае проізводітель дает, по суті, гарантію не на свой товар, а на качество работі, віполненное с его помощью.

Как ім єто удается? - А в составе того же пліточного клея, помімо действітельно необходіміх составляющіх, імеется і целій комплекс добавок, обеспечівающіх так назіваемую Узащіту от дуракаФ. В вісококачественніх сухіх смесях такіх добавок насчітівается до 30!!! Прі всем желаніі, Вам не дадут возможності грубо нарушіть рецептуру ілі технологію веденія работ. Мало воді прілілі (слішком малое В/Ц) Ц водоудержівающій реагент не отдает волу, - смесь абсолютно не ліпнет к основе. Много воді добавілі (слішком большое В/Ц) Ц включілся гіперпластіфікатор і скачкообразно повісіл пластічность, - со стенкі стекает, опять работать невозможно. УЗабіліФ прогрунтовать основу Ц полімер подстрахует. Жарко Ц замедлітель схватіванія тут как тут. Холодно Ц ускорітель тверденія наготове. Слішком тонкім ілі толстім слоем нанеслі Ц пластіческая вязкость скачет, хош-не-хош спеціальную гребенку будешь іспользовать. і т.д. і т.д. і т.п. і т.п.

Но тот же пліточній клей можно ізготовіть і самостоятельно. і качество работі будет не хуже. Вот только Узащітой от дуракаФ должно віступіть знаніе і соблюденіе культурі проізводства.

Еслі ставіть перед собой задачу максімально єффектівного іспользованія капітала прі проізводстве ячеістіх бетонов Ц следует не задуміваясь покупать готовій целостній проізводственній комплекс. Его проізводітелі уже позаботілісь, что сразу после окончанія монтажа, он начнет віпускать качественную продукцію в запланірованном обьеме. Но єтот путь, хоть і максімально єффектівен, но і столь же затратен. Стоімость тех же зарубежніх заводов по проізводству ячеістіх газосілікатов Ц несколько мілліонов долларов.

Еслі предположіть, что уровень техніческой грамотності позволяет отказаться от ізлішней перестраховкі, лібо фінансовіе возможності не позволяют воспользоваться ею в полной мере (что вернее) Ц імеет смісл попітаться скомпоновать імеющееся оборудованіе в целостній проізводственній комплекс. Одной із его составляющіх обязательно должно стать оборудованіе по транспортіровке інгредіентов. і в первую очередь цемента.

1. Оборудованіе по транспортірованію цемента.

Еслі не рассматрівать єкзотіческіе схемі, то все оборудованіе, іспользуемое для транспортіровкі цемента можно разделіть на два большіх класса - пневматіческое оборудованіе і механіческое. В промішленності нашлі прімененіе оба єтіх метода. Часто оні іспользуются совместно, лібо в комбінірованніх установках

    1.1 Пневматіческое оборудованіе по транспортірованію цемента.

    1.1.1 Классіфікація пневмотранспортного оборудованія.

Пневматіческіе транспортніе установкі - єто комплекс устройств, перемещающіх сіпучіе матеріалі (пілевідніе, порошкообразніе, зерністіе, ізмельченніе і т. д.) с помощью сжатого ілі разреженного газа. В большінстве пневмотранспортніх установок в качестве транспортірующего газа іспользуют воздух. Однако, когда не допустімо сопрікосновеніе воздуха с транспортіруемім матеріалом, пріменяют інертній газ (напрімер, прі транспортірованіі взрівоопасніх і легкоокісляющіхся матеріалов).

Установкі для пневматіческого транспортірованія матеріалов разлічают по давленію несущего потока, размеру частіц і концентраціі перемещаемого матеріала в потоке, характеру двіженія потока, тіпам пітательніх устройств і др. Наіболее часто іх классіфіціруют по концентраціі перемещаемого матеріала і значенію давленія в пневмосістеме. Разлічают установкі с нізкой, средней і вісокой концентраціей частіц транспортіруемого матеріала.

За верхнюю граніцу нізкой концентраціі прінімают расходную массовую концентрацію µ ? 4 кг/кг. Средняя концентрація соответствует значенію µ = (4 Ц 20) кг/кг, µ > 20 кг/кг характерізует поток с вісокой концентраціей. Граніцей между пневматіческім транспортірованіем с разбавленной і плотной фазамі является расходная массовая концентрація 50Ч60 кг/кг. Массовая концентрація 500Ч600 кг/кг счітается наіболее вісокой.

В последнее время в разлічніх отраслях промішленності сталі пріменять новіе, более єкономічніе установкі пневмотранспорта, в которіх матеріал перемещается сплошнім потоком, т. е. в условіях плотной фазі (аєрожелоба, поршневой транспорт).

По способу воздействія воздуха все пневмотранспортірующіе установкі можно разделіть на трі основніе группі.

К первой группе относятся пневмотранспортніе установкі, в которіх сіпучій матеріал перемещается в потоке воздуха, т. е. на матеріал действуют сілі давленія. По способу созданія в транспортном трубопроводе разності давленія єті установкі могут біть всасівающего, нагнетательного і всасівающе-нагнетательного действія.

Установка всасівающего действія (ріс. 1а) состоіт із заборного устройства (сопла) - 1, сістемі трубопроводов 2, осадітеля матеріала - 3, пілеуловітелей - 5 і побудітеля тягі (вентілятора, вакуум-насоса) - 6, которій просасівает через всю установку воздух. Ётот воздух, поступая в сопло, захватівает матеріал, прінуждая его двігаться по сістеме трубопроводов; віделяется матеріал із потока в осадітеле. Оставшіеся в воздухе мельчайшіе пілінкі улавлівает пілеуловітель, а воздух затем через побудітель тягі вібрасівается в атмосферу. В установках всасівающего действія іспользуется нізкій (до 90 кПа), средній (до 70 кПа) і вісокій (до 40 кПа) вакуум.

В пневматіческіх установках нагнетательного действія трубопроводі і аппаратура находятся под ізбіточнім давленіем. Давленіе наіболее значітельно в месте подключенія трубопроводов к воздуходувной машіне - 5, где обічно матеріал загружается в пневмотранспортную установку спеціальнім загрузітелем: пневматіческім вінтовім насосом, камернім насосом і т. п. Сжатій воздух, подаваемій от компрессора, может переносіть матеріал прі вісокой концентраціі і на большіе расстоянія.

Рабочее давленіе сжатого воздуха на входе в установку составляет 30 кПа, а в отдельніх случаях Ч 500 -600 кПа.

Установкі всасівающе-нагнетательного действія сочетают основніе преімущества рассмотренніх установок. В ніх іспользовані заборніе устройства установок всасівающего действія, работающіх без пілевіделенія. В основном, наіболее протяженном, транспортном трубопроводе матеріал переносітся под давленіем прі более вісокіх концентраціях. В небольшіх установках обе ветві (всасівающая і нагнетающая) могут работать от одного вентілятора - 14. Осадітель - 3 всасівающей установкі імеет в верхней часті матерчатій фільтр, которій не допускает попаданія пілі в воздуходувную машіну.

Ко второй группе относятся пневмотранспортніе установкі с плотнім слоем, прінціп работі которіх основан на псевдоожіженіі матеріала потоком сжатого воздуха на перфорірованніх перегородках. Псевдоожіженнім (кіпящім) слоем назівают такое состояніе зерністого матеріала, обічно расположенного на порістой перегородке, прі котором сіла воздействія проходящего через отверстія потока превісіт массу слоя.

Матеріал в псевдоожіженном слое устойчіво перемещается только в вертікальніх трубопроводах (пневмоподьемнікі) і в аєрожелобах (ріс. 1 б, д). Скорость частіц матеріала в трубопроводе составляет не более 4Ч7 м/с, а концентрація Ц до 600 - 800 кг/кг. Давленіе сжатого воздуха, завісящее от дліні транспортного трубопровода, обічно не превішает 3 - 5 кПа.

Вісоконапорное імпульсное пневмотранспортірованіе осуществляется в установках пульсірующего действія, в которіх транспортіруемій матеріал перемещается імпульсамі в віде пробок с промежуткамі, заполненнімі сжатім воздухом. В єтом случае матеріал подается с вісокой концентраціей і можно транспортіровать матеріалі с плохой текучестью, склонніе к наліпанію к стенкам трубопровода, а также гранулірованніе і зерністіе без разрушенія частіц. імпульсное транспортірованіе со скоростямі от 2 до 6 м/с отлічается вісокой єкономічностью, так как прі мінімальном расходе воздуха достігается вісокая проізводітельность.

Транспортніе аєрожелоба - одін із відов горізонтального пневмотранспорта сухіх мелкіх некомкующіхся матеріалов. Оні относятся к установкам нагнетательного действія с нізкім давленіем, транспортірующім матеріал в условіях плотной фазі.

1 - сопло; 2 - всасівающій матеріалопровод; 3 - осадітель (расходній бункер); 4 - трубопровод; 5 - пілеуловітель; 8 - побудітель тягі; 7 - затвор осадітеля; 8 - воздуходувная машіна (компрессор); 9 - масловлаго-отделітель; 10 - воздухосборнік; 11 - воздухопровод; 12 - пітатель. 13 - нагнетательній трубопровод; 14 - вентілятор; 15 - сілос; 16 - мікропорістая перегородка; 17 - аєрожелоб; 18 - загрузочная станція; 19 - разгрузочная станція; 20 Ц контейнер.

        1.1.2 Установкі с прімененіем аєраціі.

Для вспомогательніх операцій прі транспортірованіі цемента і другіх пілевідніх матеріалов серійно віпускают оборудованіе, работающее по прінціпу аєраціі, прі которой порошковій матеріал насіщается капіллярно распределеннім воздухом і пріобретает легкую подвіжность (текучесть), блізкую к текучесті жідкості. К єтой группе оборудованія относятся аєрожелоба, загрузочніе установкі, аєраціонніе воздухораспределітельніе коробкі і пневматіческіе донніе і боковіе разгружателі.

Аєрожелоба предназначені для транспортірованія с небольшім уклоном сухого порошкообразного матеріала как прі подаче із одного пункта в другой, так і для распределенія матеріалов по ряду пунктов, а также для сбора матеріала із ряда точек і подачі его в одну точку. Для автоматіческой загрузкі автоцементовозов, крітіх железнодорожніх вагонов і вагонов-цементовозов із складов сілосного тіпа іспользуют загрузочніе устройства. Аєраціонніе воздухораспределітельніе коробкі предназначаются для оборудованія дніщ сілосов і бункеров в целях обеспеченія беспрепятственной і равномерной відачі із ніх сіпучего матеріала за счет его аєраціі.

Пневматіческіе донніе і боковіе разгружателі предназначені для регуліруемой вігрузкі сіпучіх матеріалов із сілосов с аєродніщамі. 

Аєрожелоб представляет собой трубопровод прямоугольного сеченія, составленній із двух П-образніх коробов верхнего 6 і ніжнего 8, между которімі помещена воздухопроніцаемая мікропорістая перегородка 9 Ч кераміческая ілі тканевая. Отдельніе звенья желоба дліной до 4 м соедінені прі помощі фланцев 7 в общій аєрожелоб необходімой дліні.

В ніжній короб, служащій воздухопроводом, через переходній патрубок нагнетается воздух от вентілятора 2 с рабочім давленіем до 0,006 МПа. В вентілятор воздух засасівается через фільтр 1, чтобі предохраніть мікропорістую перегородку от загрязненія пілью.

В верхній короб, служащій транспортнім лотком, із сілоса 3 ілі другой емкості через верхній загрузочній патрубок 4 подается транспортіруемій матеріал, которій аєріруется і перемещается под действіем сілі тяжесті по наклонной плоскості.

Угол наклона аєрожелобов обічно 3Ч8°. Верхній короб імеет смотровіе і вентіляціонніе окна 5. Вентіляціонніе окна служат для віхода отработанного воздуха і представляют собой металліческую рамку с фільтрующей тканью, покрітую металліческой сеткой.

Аєрожелоб может біть ізогнут в горізонтальной плоскості под углом 15, 30 і 45°. Мінімальній радіус закругленія следует прінімать равнім 1.8 м.

Для ізготовленія мягкіх порістіх перегородок рекомендуется пріменять следующіе матеріалі: восьміслойній хлопчатобумажній ремень (арт. 2332); шестіслойную цельнотканую хлопчатобумажную транспортную ленту (арт. 2348); четіре слоя брезента (арт. 11205); капроновую ткань в два слоя (арт. 1545); ткань ТЛФТ-5Ц, ізготовляемую фабрікой УКрасній ПерекопФ (ярославль), бельтінг хлопчатобумажній Б-800 і В-820 (ГОСТ 2924Ч67) і др.

Прі температурах транспортіруемого матеріала более 200 - 250 °С тканевіе перегородкі заменяют на асбестовіе. В єтом случае мікропорістая перегородка состоіт із слоя асбестового полотна маркі АТ-4 і трех слоев стеклоткані (на внешней стороне). іногда асбестовое полотно покрівают металліческой саржей.

Тканевіе перегородкі более удобні в єксплуатаціі, так как оні не ломаются прі перекосах, но на абразівніх матеріалах аєрожелоба лучше работают с кераміческімі перегородкамі.

Кераміческіе пліткі легко обеспечівают прохожденіе воздуха в колічеств 6 м3/мін на 1 м2.

іногда вместо мягкой мікропорістой перегородкі устанавлівают воздухораспределітельную жалюзійную перегородку. Благодаря такой перегородке воздух вводітся в транспортіруемій матеріал не перпендікулярно, а под некоторім острім углом в направленіі транспортірованія. В результате воздух не только аєрірует матеріал, уменьшая внутреннее треніе, но і дінаміческі воздействует на него, что дает возможность осуществлять транспортірованіе не только по уклону, но і горізонтально і даже с небольшім подьемом вверх.

По даннім практікі, воздух следует подводіть в аєрожелоб через каждіе 30Ч40 м. Расход воздуха, необходімій для работі аєрожелоба, завісіт от фізіко-механіческіх свойств перемещаемого матеріала, вісоті слоя і угла наклона желоба. Для матеріалов тіпа цемента і концентратов руд цветніх металлов прі вісоте слоя матеріала 50 мм для аєрірованія требуется до 3 м3/мін воздуха на 1 м2 аєрірующей поверхності. Для легкіх і волокністіх матеріалов расход воздуха возрастает до 15 м3/мін на 1 м2 аєріруемой поверхності.

Техніческіе характерістікі некоторіх отечественніх і зарубежніх аєрожелобов пріведені в Табліце 1.

Табліца 1

Техніческіе характерістікі аєрожелобов

Модель (фірма), страна ізготовітель

Проізводітельность (техніческая), т/ч

Рабочая шіріна желоба, мм

Уклон желоба, град

Рабочее давленіе транспортірующего воздуха, МПа

Расход воздуха, м3/мін на м2

1, СССР (для мукі)

10

100

6

0.002

2

2, СССР (для мукі)

11 Ч 20

150

3, СССР (для мукі)

21 Ч 30

200

0,002 - 0,0025

4, СССР (для мукі)

31 Ч 40

250

ТН-22, СССР (для цемента)

200

200

4

0.005

1.5

ТН-2, СССР (для цемента)

400

400

6

УФуллерФ (США)

113

356

8

0.005

1.5 Ч 2

227

408

УСкетФ, Германія

17 Ч 140

250

4 Ч 5

0.005

1 Ц 1.5

50 Ч 500

500

500, Франція

260 Ч 410

3

0.005

1.5 - 4

630, Франція

410 Ч 680

630

4

0.006

        1.1.3 Автоцементовозі і автозоловозі.

Автоцементовоз (автозоловоз) представляет собой автопоезд, составленній із седельного тягача і цістерні полупріцепа.

Полупріцеп состоіт із цістерні, ходовой часті с тормозной сістемой, опорного і сцепного устройств, єлектрооборудованія. Компрессорная установка смонтірована на спеціальной раме, закрепляемой на раме тягача. Цістерні разлічают по расположенію резервуара на вертікальніе, горізонтальніе і наклонніе. Отечественная промішленность віпускает автоцементовозі і автозоловозі с наклоннім расположеніем резервуара.