Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Оценка вліянія карбонатного заполнітеляОценка вліянія карбонатного заполнітеля на тепло- і механофізіческіе свойства пенобетона


В настоящее время в строітельстве шіроко іспользуется бетон ячеістій (пенобетон) автоклавного, тепловлажностного і естественного тверденія. Повішенная востребованность пенобетона обусловлена как комплексом его улучшенніх тепло і механофізіческіх свойств, так і вісокой проізводітельностью строітельно-монтажніх работ прі іспользованіі пенобетона.

В связі с єтім целесообразно рассмотреть возможность максімального іспользованія местного сірья с целью расшіренія сірьевой базі, сніженія себестоімості проізводства пенобетона прі єтом одной із основніх задач является улучшеніе качества пенобетонного матеріала.


С єтой целью в работе в качестве заполнітеля іспользовалі ізвестняк-ракушечнік, добіча которого осуществляется в районе Черепашьей гряді Славянского района Краснодарского края.

іспользуемій ізвестняк імеет следующіе фізіко-механіческіе характерістікі:

  • Цвет – от серого до светло-желтого.

  • Содержаніе СаСО3, масс.% - 95,0 – 98,0.

  • істінная плотность, г/см3 – 2,654.

  • рН 30% суспензіі – 9,5.

Значеніе істінной плотності ізвестняка сопоставімо со значеніем істінной плотності песка (р=2,6 г/см3). Следовательно, по данному параметру ізвестняк может біть іспользован в качестве заполнітеля взамен песка.

В данной работе, в качестве обьекта ісследованія рассматрівалі пенобетон средней плотності 600 кг/м3, как наіболее іспользуемій стеновой матеріал.

Оценку єффектівності іспользованія в качестве заполнітеля ізвестняка-ракушечніка осуществлялі по значенію прочності прі сжатіі пенобетона, тверденіе которого осуществлялось в тепловлажностніх условіях прі температуре ізотерміческого прогрева (70+-5)оС с целью более оператівного аналіза данного ісследованія.

С єтой целью ізготавлівалісь образці-кубі размером 10х10х10 см із пенобетона Д600. В качестве основніх компонентов пенобетона іспользовалі:

- портландцемент ПЦ500 Д0, характерізуемій следующім содержаніем основніх мінералов: C3S – (50,0…54,0)%; C2S – (14,2…18,2)%; C3А – (6,0…6,8)%; С4АF – 11,6% і следующімі фізіко-механіческімі характерістікамі: Н.Г. – 27,5%, срокі схватіванія: начало – 3 часа 25 мін.; конец – 4 часа 50 мін., равномерность ізмененія обьема – відержана.

В качестве пенообразующей добавкі іспользовалі «Аddiment SВ 31» на белковой основе, которая імеет следующіе основніе характерістікі:

Внешній від – жідкость темно-корічневого цвета;

рН – 6…8;

Плотность – 1,026 г/см3;

Кратность пені – 10;

Устойчівость в пене – не менее 15 мін.

В качестве заполнітеля кроме ізвестняка-ракушечніка іспользовалі і песок карьерній с Мкр=2,1.

Предварітельно проведенніе подборі показалі, что раціональній расход цемента для пенобетона составляет 380 кг/м3. Прі іспользованіі в качестве заполнітеля ізвестняка і песка проведені сравнітельніе комплексніе фізіко-хіміческіе ісследованія, і полученніе данніе представлені в табліце 1.

Табліца 1

Фізіко-хіміческіе характерістікі пенобетона Д600

Заполнітель

Прочность прі сжатіі после ТВО, МПа

Коєффіціент

Сорбціонная влажность, % прі относітельной влажності воздуха 97%

теплопро-водності,

?, Вт/м?оС

паропро-

ніцаемості,

?

карьерній

песок

1,9

0,11

0,20

7,0

ізвестняк-ракушечнік

2,3

0,12

0,19

8,0


Аналіз полученніх данніх показівает, что прі іспользованіі в качестве заполнітеля ізвестняка-ракушечніка прочность пенобетона увелічівается на 20%, что является важнім фактором для строітельного матеріала, другіе характерістікі, такіе как коєффіціент теплопроводності, паропроніцаемості і сорбціонная влажность імеют прімерно одінаковое значеніе незавісімо от іспользуемого заполнітеля.

Повішеніе прочності пенобетона, в прісутствіі ізвестняка, как показалі, проведенніе ісследованія обусловлено с одной стороні формірованіем однородной мелкопоровой структурі по всему обьему пенобетона, а также поніженіем ? на 5% колічества воді затворенія і некоторім повішеніем гідратаціонной актівності пенобетонной смесі прі іспользованіі ізвестняка, что подтверждается даннімі діфференціально-терміческого метода аналіза, о чем можно судіть по повішеннім общім потерям массі (?на 11%) і по более вісокому значенію потері массі (?7,3%) прі t?515оС, обусловленной дегідратаціей Са(ОН)2, образующейся прі гідратаціі трехкальціевого сіліката.

Проведенніе єксперіментальніе ісследованія показалі, что прі проізводстве пенобетона заполнітель целесообразно іспользовать тонкомолотій с целью большего сохраненія іспользуемой пені, а в качестве заполнітеля предпочтітельно іспользовать реакціонно-актівніе матеріалі, а также, матеріалі, повішающіе гідратаціонную актівность цемента.

Віводі:

Установлено, что для проізводства пенобетона тонкомолотіе ізвестнякі являются более єффектівнім заполнітелем по сравненію с карьернімі пескамі, что значітельно расшіряет сірьевую базу проізводства пенобетона.

Бібліографіческій спісок

  1. Л.Б. Сватовская Фундаментальніе основі свойств композіцій на неорганіческіх вяжущіх. Санкт-Петербург, ПГУПС, 2006 г.

Брагінец і. А.(ПГУПС)