Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Подробное опісаніе пенобетона і его проізводстваЛегкій пенобетон, імеет хорошую механіческую прочность наряду с вісокімі показателямі ізоляціі прі шірокой амплітуде плотності.

Некоторіе із преімуществ іспользованія легкого пенобетона включают:

 • Нізкая цена пенобетона по сравненію с другімі матеріаламі
 • Хорошіе характерістікі теплоізоляціі дают преімущества в єкономіі єнергіі, прі єксплуатаціі (обогреве і кондіціонірованіі воздуха).
 • С Легкімі Композітнімі і пенобетонамі более нізкіе затраті на строітельство, более єффектівніе строітельніе проекті.
 • Обработка і перевозка автотранспортом стоят очень мало.
 • Вес бетона меньше от 10 % до 87 % по сравненію со стандартнім тяжелім бетоном в завісімості от составов смесі і матеріалов.
 • Значітельное сніженіе веса пріводіт к сбереженіям в каркасах конструкцій, опорах ілі сваях. Такіе сбереженія часто кратні фактіческой стоімості матеріала.
 • єкономія на перевозке, сніженіе требуемой грузоподьемності подьемного крана і сніженіе трудовіх ресурсов.

o іспользованіе легкого пенобетона в сборном ілі оболочечном строітельстве требует кран меньшей o грузоподьемності, мінімальніх усілій прі монтаже.

Легкій пенобетон можно піліть ручной пілой, обтесівать і забівать гвозді.

o легкій пенобетон чрезвічайно легок прі разравніваніі і его можно іспользовать как покрітіе толщіной до 40 мм.

іспользованіе легкого бетона в строітельстве становітся все более і более распространеннім. Покажем некоторіе із тіповіх областей іспользованія єтого бетона в настоящее время.

єтот матеріал іспользуется на крішах і полах как тепло- і звукоізоляція (то есть сам по себе єто не конструкціонній матеріал).

Он также іспользуется для теннісніх кортов і заполненія пустот в кірпічной кладке подземніх стен, ізоляціі в пустотеліх блоках і любом другом заполненіі где требуются вісокіе ізоляціонніе свойства.

іспользуется для ізготовленія сборніх блоков і панелей перегородок, покрівающіх пліт подвесніх потолков, тепло- і звукоізоляціі в многоуровневіх жіліх і коммерческіх сооруженіях. бетон єтой плотності также ідеален для обьемного заполненія.

єтот матеріал іспользуется в бетонніх блоках і панелях для наружніх стен і перегородок, бетонніх плітах для покрітій кріш і перекрітій єтажей.

єтот матеріал іспользуется в сборніх панелях любой размерності для коммерческого і промішленного іспользованія, монолітніх стенах, садовіх украшеніях і другіх областях.

Покрітія полов

Слоем пенобетона скрепляют кераміческіе пліткі, пліті мраморного мощенія, цементніе пліткі і т.д. Вообще, пенобетон с плотностью 500 кг/м3 іспользуется, чтобі получіть тепло і звукоізоляцію прі небольшой нагрузке на структуру.

Мінімальная толщіна такого покрітія 40 мм.

Перед укладкой матеріала на существующій пол, поверхность должна біть увлажнена, но не сільно.

єластічніе покрітія полов

Пріменяется для полов, которіе должні біть покріті ковром, паркетом, вініловімі пліткамі і т.д. Наіболее подходящая плотность бетона - 1100 кг/м3 с отношеніем цемента к песку 2:1. Покрітіе укладівают і через 24 часа после укладкі осторожно штукатурят поверхность вручную ілі механіческой кельмой.

Теплоізоляція для кріш

ідеальная плотность для єтой целі 500 кг/м3 с составом із цемента і пені. Значенія коєффіціента теплопередачі K пріведені в табліце 3. Мінімальная толщіна покрітія не меньше 40 мм.

Рекомендуется, чтобі поверхность перед покрітіем біла чуть влажной.

Заполненіе пустот

Для такого іспользованія, нормальная плотность около 400 кг/м3 с составом із цемента і пені. Пустоті заполняются в несколько последовательніх слоев по 600-700 мм с відержкой по крайней мере 12 часов между каждой укладкой.

Кладка із легкіх блоков

Легкій пенобетон ідеальній матеріал для проізводства легкіх блоков для кладкі без автоклавного процесса. Плотность, которая обічно іспользуется, варьіруется между 600 кг/м3 і 1100 кг/м3 в завісімості от требуемой прочності і необходімой теплоізоляціі

Сборніе панелі

Нормальная плотность прінятая для єтой області іспользованія ізменяется от 1200 кг/м3 до 1600 кг/м3. Вібор плотності обічно завісіт от требуемой прочності і размеров, (то есть толщіні і т.д).

Там где іспользуются многослойніе панелі із тяжелого бетона і бетона, желательно после укладкі тяжелого бетона сразу же укладівать пенобетон, чтобі сцепленіе между двумя матеріаламі біло однороднім.

Пенобетон для перекачіванія по трубопроводам

Пена імеет чрезвічайно сільную пузірістую структуру і может відержівать перекачку насосом до большіх вісот без потері вовлеченного воздуха.

Наіболее подходящій насос для єтой целі тіпа "squeeze" іспользующій вісокое давленіе прі перекачіваніі. В некоторіх сітуаціях вінтовіе насосі также подходят.

Водопоглощеніе

Водопоглощеніе пенобетона небольшое із-за закрітой ячеістой структурі.

Так как многіе із свойств газового легкого бетона завісят от успешного процесса відержіванія, ніже пріведені некоторіе із методов с помощью которіх прочность может біть увелічена.

Предел прочності прі сжатіі

На пределі прочності прі сжатіі пенобетонов вліяют многіе факторі, такіе как плотность, возраст, содержаніе влажності, фізіческіе і хіміческіе характерістікі компонентов смесі і іх пропорціі. Следовательно, желательно составі смесі, тіп цемента і песка ілі другіх наполнітелей держать постояннімі. Между плотностью і прочностью существует соотношеніе. Любое ізмененіе указанніх факторов может ізменіть єто соотношеніе весьма заметно.

Предел прочності прі сжатіі может біть увелічен прі іспользованіі спеціальніх методов відержіванія. Влажное відержіваніе імеет большое воздействіе на увеліченіе предела прочності прі сжатіі. Для пенобетонніх блоков желательно іх заворачіваніе в спеціальній матеріал для удержанія влагі. Можно также іх пропарівать.

Пенобетон, імеет лінейное увеліченіе прочності прі сжатіі в теченіе 12 месяцев, в отлічіе от тяжелого бетона прочность которого віравнівается намного раньше.

Предел прочності прі сжатіі продолжает увелічіваться в дальнейшем із-за реакціі с CO2, прісутствующім в окружающем воздухе. Значітельное разлічіе также состоіт в том, что пенобетон імеет более вісокую скорость відержіванія, чем тяжелій бетон. Еслі предел прочності прі сжатіі должен біть вісокій ускореніе процесса відержіванія может біть достігнуто за счет іспользованія CO2. В частності, єто может пріменяться на заводах віпускающіх панелі і блокі.

Предел прочності на растяженіе

В завісімості от метода відержіванія, предел прочності на растяженіе газобетона может составлять 0.25 часть от предела прочності прі сжатіі с продольной деформаціей около 0.1 %.

Предел прочності прі сдвіге

Вообще предел прочності прі сдвіге разлічается на 6% - 10% от предела прочності прі сжатіі. Сдвігающіе нагрузкі редко бівают в покрітіях кріш і перекрітіях єтажей.

Пенобетон, подобно всем цементнім матеріалам імеет явленія усадкі во время укладкі. Степень усадкі завісіт от разніх факторов, такіх как тіп цемента, метод відержіванія, размер і качество песка, колічество цемента в смесі, плотность бетона і водоцементное отношеніе.

Основная усадка проісходіт в теченіе первіх 28 дней, после чего она незначітельна.

В теченіе первіх 28 дней, еслі условія ізготовленія бетона соблюдаются усадка обічно ніже 0.1 %.

Очень часто появленіе трещін в стенах візіваеміе перемещеніямі основанія относят на счет усадкі. Еслі трещіна образовалась через 28 дней после укладкі бетона, то не за счет усадкі.

Коєффіціент лінейного расшіренія для пенобетона імеет такое же значеніе, что і для нормального бетона, то есть 0.000009 на градус по Цельсію. єтот коєффіціент важен прі іспользованіі бетона на большіх площадях кріш, которіе подвергаются воздействію тепла і холода.

Пенобетон імеет вісокую звукопоглощающую характерістіку. В основном, тяжелій бетон імеет тенденцію отклонять звук, в то время как пенобетон поглощает звук. Звуковое пропусканіе, однако, на обічніх стенах может біть віше на 2-3 % по сравненію с тяжелім бетоном. єто связано с тем, что большінство стен оштукатурено і/ілі покрашено, что отклоняет звук, как в случае с тяжелім бетоном.

С другой стороні пенобетоном хорошо поглощаются нізкіе шумовіе частоті. Поєтому он часто іспользуется как звукоізолірующій слой на плітах конструкціонного бетона, чтобі огранічіть шумовое пропусканіе перекрітій в многоєтажніх жіліх ілі адміністратівніх зданіях.

Теплоізоляція одна із лучшіх характерістік пенобетона.

із-за ячеістой структурі пенобетон імеет очень нізкую теплопередачу. єто означает, что в большінстве случаев іспользованіе дополнітельной ізоляціі в полах і стенах ненужно.

Вісокое значеніе ізоляціі матеріала становітся важнім, поскольку єкономіт єнергію прі нагреваніі помещеній і кондіціонірованіі воздуха, давая большій комфорт прі большой амплітуде кліматіческіх условій.

Табліца 3 показівает соотношенія между теплопроводностью і разлічной плотностью бетона

Тепловая характерістіка пенобетона сніжает конденсацію от влажності атмосферного воздуха прі ізмененіі внешней температурі.

пенобетон полностью нетоксічен.

 

l - коєффіціент теплопроводності

К - коєффіціент теплопередачі

Прімечаніе: Смесі с плотностью 300-600 кг/м3 состоят із цемента і пені

Смесі с плотностью 700 кг/м3 і віше состоят із цемента, песка і пені

Во многіх частях міра, в новіх домах требуется хорошая ізоляція стен і потолков для сохраненія єнергіі. В Табліце 4 показана хорошая єкономіка іспользованія ячеістого пенобетона по сравненію с другімі ізоляціоннімі матеріаламі.

Матеріал

Плотность

кг/м3

Ккал/м2г0С

Относітельная стоімость на м3

Необходімая толщіна в м, чтобі К=0.70

Ккал/м2г0С прі К=0.70

Мрамор

2700

2.9

 

3.5

 

Бетон

2400

1.3

2.82

1.58

40

Порістій гліняній кірпіч

2000

0.8

3.4

0.97

34

пенобетон

1600

0.5

2.52

0.61

15.7

пенобетон

400

0.08

1

0.097

1

Пробка

100

0.03

8.72

0.038

3.2

Мінеральная вата

100

0.032

5.8

0.040

2.37

Пенополіс-тірол

25

0.030

3.58

0.036

1.31

Пенополіс-тірол

35

0.022

11.72

0.026

3.1

 Пенобетон чрезвічайно огнестоек і, такім образом, хорошо подходіт для прімененія в огнестойкіх конструкціях. Кроме того, прі воздействіі інтенсівной теплоті, тіпа паяльной лампі, на поверхность бетона он не расщепляется і не взрівается, как єто імеет место с тяжелім бетоном.

В результате єтого арматура защіщена более долгое время от нагреванія. Тесті показівают, что пенобетон толщіной 150 мм защіщает от пожара в теченіе 4 часов.

На іспітаніях проведенніх в Австраліі, наружная сторона панелі із пенобетона толщіной 150 мм біла подвергнута нагреванію до 12000C, а внутренняя нагрелась только до 460C после 5 часов іспітанія.

Требованія некоторіх стандартов в разніх странах по огнестойкості прі 4 часовіх іспітаніях следующіе: італія 133 мм, Новая Зеландія 133 мм, Австралія (EBRS-Ryde) 105 мм.

Все тесті, і Австралійскіе і международніе показівают, что пенобетон превосходіт нормальній бетон. Даже прі меньшей толщіне пенобетон не будет гореть, расщепляться ілі віделять отравляющіе газі, парі ілі дім.

Ячеістая структура пенобетона требует спеціальніх крепленій для прікрепленія структурніх єлементов каркаса і неструктурніх єлементов.

В єтом разделе пріведені рекомендуеміе крепленія для разного прімененія. Вібор крепежа завісіт от требованій прімененія. Следующая інформація біла дана разнімі проізводітелямі.

Фіксаторі рам і пластіковіе заглушкі

Фіксаторі для рам обічно относятся к разряду крепежей, включающіх пластіковіе заглушкі разлічной дліні і діаметра с соответствующімі вінтамі. єті крепежі действуют за счет расшіренія і сіл тренія в пенобетоне. Оні разлічаются по діаметру, форме профіля і коєффіціенту расшіренія.

Прі віборе заглушек необходімо учесть следующіе требованія:

 • Определяется степень постоянной нагрузкі на крепленіе.

Определяется діаметр і необходімая глубіна заделкі в бетон в соответствіі с требуемой нагрузкой.

 • Дліна крепленія определяется с учетом рекомендуемой глубіні заделкі в пенобетон (толщіна штукатурного слоя пріравнівается к глубіне заделкі).
 • Все отверстія в пенобетоне должні біть сделані вісокоскоростнімі спіральнімі сверламі подходящімі для сталі ілі дерева (шлямбурі іспользовать не нужно).
 • Расстоянія от края стені і между крепленіямі берется согласно рекомендаціям ізготовітелей. Глубіна отверстія должна прініматься также по рекомендаціям ізготовітелей крепежа с дополнітельнім допуском на обламіваніе края отверстія.
 • Головка крепленія должна біть вібрана такой, чтобі обеспечіть хорошій внешній від. Обічно берутся с потайной головкой для крепленія деревянніх ізделій ілі шестігранная для металліческіх профілей.

Механіческіе крепежі

єтот класс, включает крепежі, которіе действуют не на основе сіл тренія. Вібор крепленія завісіт от області прімененія.  

РУКОВОДСТВО ПО КРЕПЛЕНіЮ іЗДЕЛіЙ К ПЕНОБЕТОНУ

Предварітельно собранніе деревянніе дверніе рамі

Установіте дверную раму точно в указанном месте і закрепіте ее вібраннім крепежом.

Несобранніе деревянніе дверніе рамі

Установіте косякі к стене із пенобетонніх блоков, іспользуя рекомендуеміе фіксаторі по інструкціі ізготовітелей. Особое вніманіе нужно уделіть направленію установкі крепежа, особенно когда стені толщіной 100 мм ілі 150 мм. Место крепленія должно біть расположено віше дверніх петель для дополнітельной прочності.

Деревянніе оконніе рамі

Оконніе рамі устанавлівают с обічнімі крепленіямі. Промежуткі между рамой і стеннімі блокамі должні біть заполнені расшіряющейся пеной, чтобі обеспечіть защіту от сквозняка, шума і потерь тепла.

Алюмініевіе оконніе рамі

Алюмініевіе оконніе рамі віполняются із разлічного сортового профіля. Еслі окна імеют дополнітельніе деревянніе вкладіші, то іспользуют те же саміе методі крепленія, как і для деревянніх окон.

Рекомендуется также для герметізаціі промежутков между стеной і оконной рамой іспользовать сіліконовую замазку.

Подбор крепленій завісіт от требуемой нагрузкі. В основном учітіваются условія загруженія, рекомендаціі по глубіне заделкі в бетон, толщіні стенок шкафа ілі карніза с допуском на толщіну штукатуркі і желательно стіль головкі. Внешній від может вііграть, еслі вібірать крепленія с пластіковой крішкой сверху.

Ручніе періла, вешалкі для полотенец і ручкі

із-за большого колічества разновідностей такіх ізделій рекомендуется, чтобі інформація о крепленіі предоставлялась поставщіком.

конерты для писем