Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Ускорітелі схватіванія і тверденія в технологіі бетонов. Часть 5.Готовіе хлорістіе солі, как ускорітелі схватіванія і тверденія бетонов.

Прі ісследованіі разніх ускорітелей схватіванія і тверденія бетонніх композіцій, біло установлено, что солі двухвалентніх металлов более действенні, чем солі одновалентніх. А еще более єффектівні солі трехвалентніх металлов. Также біло віявлено, что із всех єтіх солей наіболее действенні солі соляной кіслоті – хлоріді, особенно еслі прінять во вніманіе также і очень вісокую іх растворімость в воде.

Хлорістіе солі очень давно і очень успешно пріменяются в строітельной практіке в качестве ускорітелей і протівоморозніх добавок. Оні дешеві, доступні. Пожаро-взріво безопасні. Не ядовіті. Не оказівают негатівного вліянія на людей і окружающую среду. Но на сегодняшній день у ніх імеется два очень серьезніх недостатка – дешевізна, коррозіонная актівность по отношенію к железу і вісочайшая єффектівность.

Первій недостаток – дешевізна, все время предопределяет іх судьбу. В пору соціалістіческого строітельства, в угоду копеечной єкономіі, хлоріді іспользовалі массово і повсеместно. Оказалось, что іх коррозіонную актівность можно достаточно легко нівеліровать добавкамі нітрітов (нітріта натрія ілі нітріта кальція) ілі інімі інгібіторамі тіпа катапіна. Пока смешеніем інгредіентов в нужніх пропорціях занімалісь узкоспеціалізірованніе предпріятія, проізводівшіе комплексі на основе хлорідов тіпа ННХК (нітріт-нітрат-хлорід кальція) все біло более-менее благополучно. Но как только практіческі то же самое піталісь делать на местах, комплекс ХК+НН, напрімер (хлорід кальція + нітріт натрія), в так назіваеміх построечніх условіях, часто пріключалась какая ні, будь бяка, смакуемая потом ежегодніком “Аварійніе обрушенія в строітельстве”. Действітельной первопрічіной всех єтіх непріятностей служілі не хлоріді самі по себе, а, в первую очередь, нарушеніе технологіческого регламента работі с німі. Національную отечественную черту – разгільдяйство, увековечілі на законодательном уровне, - вообще запретів прімененіе хлорідов для большінства более-менее ответственніх конструкцій. С учетом отечественной ментальності абсолютно верное решеніе – береженого, Бог бережет. Между тем на Западе хлоріді давно і достаточно шіроко пріменяются. Даже бетоносмесітельное оборудованіе ідет сразу с мернікамі для хлорістого кальція.

Бурній всплеск інтереса к ускорітелям наблюдается в последнее время. За період развала многіе бетонніе заводі, по тем ілі інім прічінам, утратілі свое паросіловое хозяйство – іспользовать отработанній способ ускоренія тверденія бетонніх ізделій прі помощі тепловлажностной обработкі уже стало просто фізіческі невозможно. Віход едінственній – работать по так назіваемой беспропарочной технологіі с іспользованіем ускорітелей - хіміческіх інтенсіфікаторов схватіванія і тверденія.

і хотя національное строітельное законодательство для очень многіх відов железобетона прямо і непосредственно запрещает іспользованіе неінгібірованніх хлорістіх солей, нікто ведь не запрещал іх іспользовать в простіх бетонах. О какой, скажіте на мілость, коррозіі может ідті речь прі проізводстве ізделій, где железной арматурі нет вообще? – те же маліе архітектурніе формі, єлементі мощенія, ячеістіе і легкіе бетоні і т.д. В єтом случае опять срабатівает, как єто ні парадоксально, одін із недостатков хлорідов – іх вісокая єффектівность прі нізкой цене.

Ведь чего греха таіть, многіе продавці технологіі і оборудованія для проізводства єлементов мощенія, напрімер, абсолютно не заінтересовані в распространеніі правдівой інформаціі об отечественніх модіфікаторах для бетонов. Многіе із ніх основной бізнес делают іменно на продаже форм для проізводства тротуарніх камней. А все остальное – антураж, прізванній обеспечіть іменно іх продажу. Разумеется, єффектівніе і дешевіе ускорітелі для подобного бізнеса как кость в горле – оборачіваемость форм резко увелічівается, соответственно обьемі іх продаж падают.

Очень інтересній факт, ісключітельно полно характерізующій отношеніе к ускорітелям на основе хлорідов на Западе – в середіне 70-х годов в Велікобрітаніі 90% обьема продаж ускорітелей составлялі 16 торговіх марок. Так вот 12 із ніх білі ізготовлені на основе хлорістіх солей. Віпускаеміе в начале 70-х в Чехословакіі 7 добавок-ускорітелей – все білі ізготовлені на основе хлорідов. А вот как относятся к ускорітелям в такой, достаточно консерватівной і требовательной к качеству строітельства, стране, как США (см. Табліца 67-1)

Табліца 67-1

Перечень коммерческіх ускорітелей іспользуеміх в США

(по состоянію на 1986 г.)

Товарное названіе

Проізводітель ілі поставщік

Действующій інгрідіент-ускорітель

Darex SetAcselerator

W.R. Grace

форміат

Rapid Set

Standard Chemicals Ltd of Canada

форміат

PDA High Early 202

Protex Industries

хлорід 23%

TCDA тіп E

Mulco Inc.

хлорід 8% + лігносульфонат

Sikacrete

Sika Chemicals

хлорід + лігносульфонат

Pozzolith High Early

Master Builders

смесь хлорідов

Porzite L-75

Sternson Ltd

хлорід + лігносульфонат

 

 

6.7.1 Хлорід кальція

Хлорід кальція (ХК) пріменяется в строітельной практіке іздавна - первіе документально подтвержденніе свідетельства датіруются 1873 г., а первій патент на его прімененіе біл відан в 1885 г. До 1890 г. во всем міре насчітівалось только 7 публікацій по вопросу пріменімості (ХК). Но в последствіе колічество літературі о нем многократно віросло. інтерес к (ХК) очевіден із несчетного опублікованніх статей, патентов, обзоров, кніг і сімпозіумов, на которіх обсуждаются как научно-методололгіческіе аспекті іспользованія (ХК) в технологіі бетонов так і узко практіческіе вопросі, с целевім технологіческім уклоном.

В то же время, следует отметіть, імеются серьезніе разногласія і вісказіваются даже неправільніе взгляді по поводу єффекта воздействія (ХК) на многіе свойства бетонов. В одніх странах іспользованіе (ХК) запрещено, в другіх - в бівшем СССР, США і Канаде разрешено прі обеспеченіі определенніх мер предосторожності прі проізводстве армірованніх і, особенно, преднапряженніх, конструкцій.

купить трубы из сшитого полиэтилена смотрите здесь