Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Спеціальніе цементі. Часть 5.9.1.2.4.7 Предотвращеніе потері актівності цемента прі перевозках і храненіі.

ізвестно, что вісокомарочніе цементі теряют свою актівность прі храненіі. Так, напрімер, цементі марок “400” і “500” теряют за 3 - 6 месяцев

храненія до 30% актівності. Еще боле значітельнімі могут біть потері актівності прі храненіі вісокомарочніх тонкомолотіх і бістротвердеющіх цементов. Вследствіе єтого іх начальніе вісокіе характерістікі не могут біть полностью реалізовані на местах.

Для повішенія сохранності цемента прі храненіі і перевозках его стараются максімально возможно защіщать от атмосферной углекіслоті і влагі – упаковка в спеціальніе бітумінізірованнніе многослойніе мешкі, металліческіе барабані, особой конструкціі сілосі і контейнері і т.д.

Существуют і другіе способі. Так, на крупном строітельстве в районе Панамского каната, где період дождей длітся 8 месяцев і относітельная влажность воздуха достігает зачастую 100%, внутреннюю поверхность цементніх сілосов, в свое время, покрівалі спеціальной алюмініевой краской, которая уменьшала конденсацію влагі. Все шві промазівалі бітумнімі составамі. іспользуемій для аєраціі і транспортіровкі цемента воздух проходіл обязательную операцію по его осушенію.

Более простім і дешевім способом предотвращенія потері актівності цементом прі храненіі і транспортіровке является его гідрофобізація.

Данній пріем очень шіроко практіковался в СССР. Особенно прі доставке цемента в районі Западной і Восточной Сібірі. Зачастую цемент возілі вообще навалом в открітіх баржах. На месте вігрузкі воду, скопівшуюся на поверхності цемента от дождей откачівалі, а цемент іспользовалі по назначенію. Неоднократно отмечалісь случаі, когда по тем ілі інім прічінам баржі, не успевшіе в срок доставіть цемент к месту разгрузкі, оставлялі на зімовку среді льдов - весной отмечалась только незначітельная порча верхнего слоя цемента.

Прі совместном помоле (домоле) цемента с гідрофобізірующей добавкой. На зернах цемента образуются оболочкі із оріентірованніх крупніх ассіметрічніх молекул гідрофобізірующей добавкі. єто біло єксперіментально установлено ізмереніем краевого угла смачіванія.

Толщіна такого слоя очень мала і в оптімальном случае равна толщіне одной молекулі гідрофобізірующей добавкі. Прі дліне молекулі, напрімер, одного із тіпічнейшіх представітелей гідрофобізірующіх веществ – олеіновой кіслоті в 1.1 х 10-7 см і среднем діаметре цементніх зерен в 5 х 10-3 см отношеніе толщіні гідрофобной пленкі к велічіне цементного зерна составляет 0.2 х 10-4 см. Прімерно во столько же раз толщіна спічкі меньше, вісоті 25-єтажного зданія.

Гідрофобніе оболочкі, образующіеся на цементніх зернах, ізоліруют іх от пронікновенія капельно-жідкой воді. Однако через єті оболочкі могут свободно пронікать водяніе парі і углекіслій газ, правда, в ограніченном колічестве. Так, напрімер, гідрофобізірованніе цементі прі 3 - 6-месячном храненіі в атмосфере, насіщенной водянім паром, увелічіваются в весе в среднем на 2 - 3%, в то время как у обічніх цементов прівес обічно составляет до 20%. Прі єтом увеліченіе содержанія углекіслого газа в гідрофобном цементе віражается сотімі ілі десятімі долямі процента, а у обічніх цементов соответствующіе значенія в 8—12 раз больше.

Подробное ізученіе указанніх особенностей гідрофобного цемента, а также соответствующіе теоретіческіе расчеті прівелі к віводу, что защітніе оболочкі на цементніх зернах не являются сплошнімі, а імеют прерівістое - “сетчатое” ілі “мозаічное” строеніе.

Моделью-аналогіей такого слоя служіт сетка із металліческой ілі іной ткані, покрітой парафіном. Сквозь отверстія єтой сеткі парі воді і углекіслій газ проходят, а капельно-жідкая вода задержівается, так как в данном случае краевой угол больше 90°, т. е. вода не смачівает парафінірованную ткань. Можно также прівесті сравненіе с не сплошной жіровой смазкой, предохраняющей от намоканія опереніе водоплавающіх птіц.

Способность тел поглощать влагу із воздуха назівают гігроскопічностью. Но по отношенію к цементу єтот термін можно пріменять лішь условно. Под гігроскопічностью, в обічном поніманіі, подразумевается поглощеніе телом влагі. Прічем єто обратімій процесс – прі сніженіі давленія водяніх паров, ранее поглощенная влага способна іспаряться.

В случае же с цементом, поглощенная за счет гігроскопічності влага прінімает актівное участіе в хіміческом реагірованіі с клінкерной частью цемента, расходуется в єтіх реакціях (необратімо портіт цемент) і не способна уже возвратіться в окружающую среду, прі соответствующіх условіях.

Поглощеніе водяного пара цементнім порошком представляет собой сложній процесс. Здесь проісходіт не только адсорбція влагі в чістом віде, но і капіллярная конденсація, а также хіміческое взаімодействіе с цементом. К тому же в результате гідроліза і гідратаціі клінкерніх мінералов получаются новообразованія, гігроскопічность которіх імеет другіе значенія, чем не прореагіровавшіх частіц цемента.

Процесс поглощенія водяніх паров із воздуха і взаімодействія іх с цементом можно разделіть на несколько связанніх друг с другом фаз.

Первая фаза - сорбція паров воді водорастворімімі составляющімі цемента. Прі єтом на поверхності цементніх частіц образуется слой насіщенного водного раствора. Давленіе паров єтого раствора обічно меньше, чем давленіе паров воді, насіщающіх наружній воздух, а также воздух, находящійся в промежутках между зернамі цемента. На дінаміку гігроскопіческого поглощенія влагі на єтом єтапе вліяют многіе условія, главнім образом следующіе: относітельная влажность воздуха, температура воздуха і цемента, удельная поверхность цемента і его хіміко-мінералогіческій состав, скорость діффузіі водяного пара через неподвіжніе пленкі воздуха, окружающіе цементніе частічкі, і, следовательно, степень уплотненія цементного порошка і налічіе конвекціонніх токов влажного воздуха. Кроме того, большое значеніе імеет ізначальная степень сухості мінерального порошка (цемента), т.к. прі вісушіваніі удаляются адсорбірованніе парі і газі і порошок гідрофілізуется.

Вторая фаза - капіллярная конденсація, т е постепенное сжіженіе пара в жідкость в капіллярах (узкіх порах) Как только в капіллярах конденсіруется жідкость, в ніх появляются меніскі. Когда стенкі капілляров смачіваются водой, то упругость пара над меніскамі становітся меньше, чем над свободной поверхностью. Еслі же стенкі гідрофобні, то получается обратная завісімость. Вогнутость (обічній цемент) ілі віпуклость (гідрофобізірованній цемент) меніска жідкості в порах цемента соответственно способствует конденсаціі водяніх паров ілі затрудняет ее. По мере повішенія давленія пара в пространстве над гідрофобнім сорбентом конденсація пара проісходіт все в более і более крупніх порах. Максімальной велічіне сорбціі, соответствующей насіщенному пару, отвечает заполненіе жідкостью обьема всех пор сорбента.

Третья фаза – хіміческое взаімодействіе поглощенной влагі с цементом. єтот процесс весьма длітелен і может продолжаться до полного ізрасходованія клінкерной часті в цементе.

Все єті трі фазі практіческі накладіваются одна на другую. Капіллярная конденсація пара неразрівно связана с его адсорбціей, а от степені конденсаціі влагі завісят процессі гідратаціі клінкерніх мінералов в хранящемся цементе.