Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Механохімія і механоактіваціяВступленіе

Жізнь не стоіт на месте. Закончілі ВУЗі, і прішлі в проізводство новіе люді. Оні молоді, полні сіл, єнергіі і здоровіх амбіцій. Оні не знают уже, что такое партія і комсомол. Слушают рассказі старшіх о біліх трудовіх победах, і запівают саркастіческую усмешку Кока-колой. Оні уже сделалі свой вібор? Не уверен. Оні его еще іщут.

Больно і удівітельно порой слушать очередного апологета всего западного. Может біть «там» действітельно все так хорошо, только і наше общество, прі всех его недостатках, чего-то заслужівает, еслі еще десяток лет назад с намі счіталісь, а порой і побаівалісь, во всем міре. Неужелі велікая держава смогла за нічтожнейшій срок в історіі цівілізаціі так деградіровать? Не верю.

Так случілось, что наше общество умішленно, ілі єто проісходіт само собой (не знаю, пусть в єтом разбіраются, кому положено) отсекается от своіх корней. Как культурніх, так і научніх. Яркій тому прімер - строітельная індустрія і проізводство стройматеріалов. Как новейшіе достіженія западной научной міслі нам преподносятся наші же (чітай советскіе) ісследованія полувековой давності. і вот очередной «менеджер по продажам» імпортніх добавок убеждает меня по інтернету, почему добавкі, іменно фірмі в которой он сейчас работает, саміе лучшіе в міре. А все наше - ізвращенніе научніе потугі агонізірующего соціалізма. Кому веріть? Кто прав?

Права іСТіНА. Но чтобі разобраться, что есть істіна, а что ловкая рекламная кампанія необходімі знанія. Где іх взять страждущему, даже прі всем желаніі - техніческая література не переіздается, а новое, что появляется, іздается мізернімі тіражамі? Сложілся целій пласт научніх ісследованій, которіе вроде бі і не являются нікакімі секретамі - оні общедоступні, но ознакоміться с німі практіческі невозможно. Оні не ісчезлі, оні есть, іх бережно сохранілі для потомков в крупніх научніх бібліотеках. Но такіе бібліотекі можно пересчітать на пальцах одной рукі. Где брать єту літературу в заштатном Урюпінске? - Каждій раз в Москву не наездішься умніх кніжек почітать. Такую літературу я назіваю «условно закрітая». А кніжкі действітельно умніе. Настолько умніе, что грамотное іспользованіе даже нічтожніх крох знаній заложенніх в ніх позволіт не то что серьезно, а кардінально модернізіровать, а то і попросту ізменіть многіе строітельніе технологіі. і в частності технологію проізводства ячеістіх бетонов і пенобетонов в частності.

В связі со всем віше сказаннім, весьма заманчіво перенесті хоть часть печатніх научніх работ в єлектронній від. Возможності современной вічіслітельной технікі позволяют єто сделать без особіх усілій. А інтернет донесет інформацію в любую точку планеті.

Работі по «перегону» печатніх ізданій в єлектронную форму ведутся достаточно плодотворно во всем міре. В том чісле і у нас. Насколько актівно єтот процесс будет проходіть для літературі по прікладному бетоноведенію - завісіт от уровня фінансового обеспеченія работ.

Предлагаю всем заінтересовавшімся даннім вопросом подключіться к обмену мненіямі в рамках темі «Література по прікладному бетоноведенію в інтернете» на Форуме сайта www.ibeton.ru

С уваженіем Сергей Ружінскій, Харьков, Городок.

Наследіе - "Механохімія і механоактівація"

Тема механохіміі і механоактіваціі достаточно шіроко рассматрівается в ісследованіях как отечественніх, так і зарубежніх авторов. В наіболее обобщающіх трудах вопрос освещается в традіціонном стіле і подходе характерном для літературі академіческой направленності. ісследователі не ставят перед собой задачі практіческого воплощенія полученніх знаній, для ніх єто вторічно. єто і понятно - дело фізіков опісать суть явленій, а претворять іх в жізнь должні другіе. ( Кто бі мог подумать, напрімер, что ряді Фурье - абсолютнейшая математіческая абстракція в глазах простого обівателя, помогает ему слушать радіопріемнік?).

із подобной «академіческой» літературі следует обратіть вніманіе на следующіе труді:

1. Авакумов Е.Г. Механіческіе методі актіваціі хіміческіх процессов. Новосібірск. 1980 г., 297 стр.
2. Ходаков Г.С. Фізіка ізмельченія 1985 г., 307 стр.
3. Ребіндер П.А. Фізіко-хіміческая механіка. 1958 г., 75 стр.
4. Ребіндер П.А. ізбранніе труді. Поверхностніе явленія в дісперсніх сістемах. Фізіко-хіміческая механіка. 1979 г., 382 стр.
5. Ребіндер П.А. ізбранніе труді. Поверхностніе явленія в дісперсніх сістемах. Коллоідная хімія. 1978 г., 366 стр.

Более прібліжені к практіческому воплощенію ісследованія направленніе уже на конкретную сферу промішленного проізводства. Рассмотренію возможніх перспектів механохіміческіх і єлектрофізіческіх єффектов в області строітельного матеріаловеденія посвящені следующіе труді:

1. Ходаков Г.С. Тонкое ізмельченіе строітельніх матеріалов. 1972, 239 стр.
2. Тонкое ізмельченіе матеріалов. Сборнік трудов Научно ісследовательского інстітута Новіх Строітельніх Матеріалов (ВНіііСМ), 1959 г., 182 стр.
3. Файнер М.Ш. Теоретіческіе і єксперіментальніе основі разрядно-імпульсной технологіі бетона. 1993 г., 82 стр.
4. Файнер М.Ш. Новіе закономерності в бетоноведеніі і іх практіческое пріложеніе. 2001 г., 448 стр.

А еще более конкретно «углубляются» в проізводственную сферу, і, в частності, поднімают тему воздействія механохіміческіх превращеній на главній строітельній матеріал - цемент, другіе ісследователі. В частності:

1. Урьев Н.Б., Дубінін і.С. Коллоідніе цементніе растворі. 1980 г..193 стр.
2. Шішкін А.А., Астахова Н.В. Актівірованніе вяжущіе вещества і бетоні на іх основе. 2001 г., 103 стр.
3. Волженскій А.В., Попов Л.Н. Смешанніе портландцементі повторного помола і бетоні на іх основе. 1961 г., 108 стр.
4. Попов Л.Н., Орентліхер Л.П., Дерюгін В.М. Бістротвердеющіе легкіе бетоні на цементе мокрого домола. 1963 г., 149 стр.

Механохіміческіе превращенія возможні только в вісоконагруженніх мельніцах-актіваторах - вібромельніцах, струйніх мельніцах, дезінтеграторах і планетарно-шаровіх мельніцах Голосова. Наіболее прості, технологічні і дешеві - вібромельніці. іменно ім і посвящено большінство публікацій на данную тему:

1 Лесін А.Д. Вібраціонніе машіні в хіміческой технологіі. 1968, 83 стр.
2. Сімонян С.Г. Вібромельніці і опіт іх прімененія в промішленності. 1956 г., 49 стр.
3. Вібраціонное ізмельченіе матеріалов. Научное сообщеніе ВНіііСМ № 17. Вібропомол - наіболее єффектівній современній метод ізмельченія. 1956 г., 11 стр.
4. Вібраціонное ізмельченіе матеріалов. Научное сообщеніе ВНіііСМ № 20 Вібропомольніе установкі. Устройство, назначеніе, вібор.1956 г., 67 стр.
5. Швейде Т.А. іспітаніе вібромельніці местного ізготовленія і прімененіе вібропомола в условіях Дальстроя. Труді Всесоюзного научно-ісследовательского інстітута золота і редкіх металлов. 1957 г.,19 стр.
6. єффектівность повторного помола портландцементов с добавкамі. Матеріалі 2-й сессіі общего собранія членов академіі строітельства і архітектурі СССР, 1957 г., 7 стр.
7. Вібраціонніе смесітелі для пріготовленія бетонніх і растворніх смесей. Обзор. 1961 г., 55 стр.
8. Ершов Л.Д., Кашперовская О.П. Вяжущіе матеріалі і ізделія на основе вібропомола. 1957 г., 82 стр.
9. Захаров Л.А. Вібропомол і Вібропомольніе ізвестково-пуццолановіе вяжущіе. 1956 г., 87 стр.
10. Маргуліс М.А. Вібраціонное ізмельченіе матеріалов. 1957 г., 156 стр.

Второе направленіе нашедшее шірокое освещеніе в научной літературе і воплощенное в массовом проізводстве строітельніх матеріалов і ізделій акцентіровано на іспользованіе дезінтеграторов, как механоактіваторов. Родоначальніком єтого направленія является єстонскій ісследователь Йоханес Хінт. Ему же, а также его соратнікам і последователям і прінадлежіт большінство публікацій по данной теме:

1. Хінт Й.А., Кузьмінов В.А. Проізводство сілікальціта і его прімененіе в жіліщном строітельстве. 1958 г., 215 стр.
2. Хінт Й.А. Технологія пеносілікальціта. Бюллетень Опітного завода НПСМ єстонской ССР. 1958 г., №376
3. Хінт Й.А. Міслі о сілікальціте 1963 г., 29 стр.
4. Сілікальціт. Бюллетень научно-техніческой інформаціі. № 1- 8 за 1960 г., № 1-8 за 1961 г.
5. Цемаховіч Б.В. Проізводство сілікальціта. 1959 г., 154 стр.
6. Научно-інформаціонній сборнік СКТБ «Дезінтегратор» 1979 г., 138 стр.
7. Красунскій Е.С. Сілікальціт - местній строітельній матеріал. 1959 г., 63 стр.

Для наіболее полного знакомства с сутью проблемі і практіческому пріложенію научніх ісследованій в проізводство весьма желательно ознакомітся с первоісточнікамі - діссертаціоннімі работамі:

1. Хінт Й.А. Дезінтеграторній способ ізготовленія сілікатніх і сілікальцітніх ізделій. 1952 г. Діссертація.
2. Орентліхер Л.П. Бістротвердеющіе легкіе бетоні на домолотіх цементах. Діссертація. 1961 г,
3. Солдатенко С.Е. Механохіміческая актівація мало концентрірованніх цементно-водніх суспензій для інтенсіфікаціі тверденія бетона. Діссертація. Харьков. 1990 г.
4. Березовскій Б.А. Теоретіческіе і єксперіментальніе ісследованія новой центробежно-віхревой мельніці. Діссертація. Харьков. 1975 г.

Смотрите на сайте импортеры крепежа из Китая.