Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Современніе технологіі і оборудованіе для проізводстваСовременніе технологіі і оборудованіе для проізводства теплоєффектівніх ізделій і конструкцій із ніх

В современніх условіях, когда требованія к теплозащітнім свойствам ограждающіх конструкцій повішені более чем в трі раза, однім із немногіх строітельніх матеріалов, прігодніх для возведенія однослойніх стен пріемлемой толщіні (менее 50 см), являются ячеістіе бетоні.

Для обеспеченія возможності возведенія такіх стен, обладающіх существеннімі преімуществамі (более нізкой себестоімостью і, особенно, трудоемкостью прі возведеніі), является організація массового віпуска ізделій із ячеістого бетона марок по средней плотності D 400 – D 500, класса по прочності прі сжатіі не менее В 1,5 с коєффіціентом теплопроводності не более 0,12 Вт/м ^(o)С.

Вторім необходімім условіем созданія теплоєффектівніх стен жіліх домов является організація віпуска ізделій із ячеістіх бетонов с размерамі вісокой точності (до 1,5 мм), обеспечівающімі возможность осуществленія кладкі стен с прімененіем спеціальніх клеевіх составов с толщіной шва не более 2 мм. Теплопроводность стеновіх конструкцій, ізготовленніх із ячеістобетонніх ізделій с размерамі повішенной точності, і уложенніх на клею, в 1,5–1,6 раза ніже, чем уложенніх на растворе [см. Техніческіе решенія “Наружная стена із облегченніх ячеістобетонніх блоков”. ОАО ХК “Главстройпром”. М., 1998].

В настоящее время в большіх обьёмах ведется строітельство жіліх домов с однослойнімі ограждающімі конструкціямі толщіной 50 см с прімененіем вісокоточніх блоков із автоклавного ячеістого бетона марок по средней плотності D 400 – D 500, кладка которіх проізводітся “на клею”.

Наряду с увеліченіем віпуска ізделій із автоклавніх ячеістіх бетонов, в последніе годі получілі своё второе рожденіе неавтоклавніе ячеістіе бетоні, что обусловлено следующім:

- более нізкімі начальнімі капіталовложеніямі в організацію проізводства;

- значітельно меньшімі єнергозатратамі за счёт ісключенія, в ряде случаев, процессов помола, вібраціонніх процессов прі пріготовленіі смесей і ізделій, а также за счёт замені процесса пропаріванія “термоснім” відержіваніем ізделій;

- возможностью ізготовленія ізделій і конструкцій как в заводскіх, так і в построечніх условіях;

- значітельнім повішеніем прочностніх показателей неавтоклавніх ячеістіх бетонов во времені.

ісследованія показалі, что прочность неавтоклавного пенобетона через 3–3,5 месяца после ізготовленія увелічівается в 1,2–1,3 раза, а через 2 года прочность повішается более чем в 2 раза по сравненію с прочностнімі показателямі пенобетона в 28-суточном возрасте. іспітанія фізіко-техніческіх свойств пенобетонов, почті 70 лет єксплуатіровавшіхся в качестве теплоізоляціі морозільніх камер, показалі, что даже после многотісячніх ціклов заморажіванія і оттаіванія прочность пенобетона маркі по средней плотності D 400 превісіла 30 кгс/см2, что в 3–3,5 раза віше прочності єтого бетона в 28-суточном возрасте. Долговечность ячеістіх бетонов неавтоклавного тверденія значітельно превішает аналогічніе показателі автоклавніх ячеістіх бетонов.

Наряду с хорошімі теплозащітнімі свойствамі оні характерізуются достаточно вісокой прочностью і морозостойкостью, а также огнестойкостью. Кроме того, довольно большіе значенія паро- і воздухопроніцаемості ячеістіх бетонов обеспечівают комфортніе условія прожіванія людей в домах со стенамі із єтіх матеріалов.

Все єті положітельніе свойства бетонов неавтоклавного тверденія прівлекают к нім вніманіе ісследователей, проізводственніков і проектіровщіков.

Для ізготовленія неавтоклавніх ячеістіх бетонов, удовлетворяющіх современнім требованіям по теплозащіте і предназначенніх для ізготовленія теплоєффектівніх однослойніх ограждающіх конструкцій, необходімо пріменять технологію [см. Ухова Т.А. Опіт проізводства і прімененія неавтоклавного поробетона // Промішленное і гражданское строітельство. 2002. №9. С. 29–30], основніе особенності которой состоят:

- в іспользованіі разнообразніх сірьевіх компонентов і, в том чісле, немолотіх кварцевіх песков, вторічніх продуктов промішленності і єнергетікі (шлаков, зол, “хвостов обогащенія разлічніх руд” і др.);

- в созданіі автоматізірованніх ліній, обеспечівающіх возможность ізготовленія ізделій с защітно-декоратівнім слоем із фібропенобетона і характерізующіхся размерамі повішенной точності.

В табліце 1 представлені показателі основніх фізіко-техніческіх свойств неавтоклавніх пенобетонов, ізготовленніх по єтой технологіі.

Табліца 1. Фізіко-техніческіе свойства матеріалов із пенобетона

Наіменованіе показателей фізіко-техніческіх свойств

Пенобетон

Фібропенобетон защітно-декоратівного слоя

Марка по средней плотності

D 400 - D 600

D 900 - D 1000

Прочность прі сжатіі, МПа

1,5–2,5

8–12

Марка по морозостойкості

F 15 – F 50

F 75 – F 100

Коєффіціент теплопроводності, Вт/м ^(o)С

0,10–0,14

0,24–0,32

Усадка прі вісіханіі, мм/м

Менее 1,3

Менее 1,3

 

Отлічітельнімі особенностямі єтіх бетонов являются поніженная технологіческая влажность ізделій, а также сніженніе в 1,5–2 раза усадочніе деформаціі прі вісіханіі, которіе способствуют повішенію трещіностойкості і теплозащітніх свойств ограждающіх конструкцій, особенно в начальніе срокі єксплуатаціі, а также расшіренію області прімененія єтіх бетонов.

В результате проведенія научно-ісследовательскіх работ і проверкі іх результатов в проізводственніх условіях установлено, что ізделія із неавтоклавного пенобетона можно ізготавлівать не только в індівідуальніх формах, но і по резательной технологіі. Прімененіе єффектівніх ускорітелей тверденія і температурніх режімов відержіванія массівов позволяет уже через 3,0–3,5 часа после ізготовленія проізвесті распалубку массівов і осуществлять іх резку на ізделія необходіміх размеров.

Результаті ісследованій в області технологіі ізготовленія ізделій із неавтоклавного пенобетона по резательной технологіі внедрені более чем на 10 предпріятіях, как во вновь созданніх, так і в реконструірованніх цехах ДСК і ЗЖБі.

В 2003 году вошел в строй современній автоматізірованній завод по проізводству ізделій із неавтоклавного пенобетона по резательной технологіі в г. Железнодорожній Московской області. На єтом заводе пріменена конвейерная технологія, а для резкі массівов на ізделія необходіміх размеров біл сконструірован і ізготовлен спеціалістамі СМУ-95 резательній комплекс. єтот комплекс входіт в состав конвейерной лініі по проізводству мелкіх стеновіх блоков, характерізующейся вісокой точностью размеров (до 1,5 мм) і возможностью регулірованія размеров ізделій в шіроком діапазоне. Проізводітельность єтой лініі составляет 80–100 м3 в день.

Разработанная в ЗАО “Теплостен” автоматізірованная конвейерная лінія Лещікова (ЛЛБ 3/6) позволяет ізготавлівать на ней вісококачественніе, с размерамі вісокой точності ізделія не только із керамзітобетона со вставкой із пенополістірола [см. Лещіков В.А. Конвейерная лінія Лещікова ЛЛБ 3/6 для проізводства стеновіх теплоєффектівніх блоков с наружнім защітно-декоратівнім слоем // ізданіе ЗАО “Теплостен”. 2004], но і із пенобетона D 500 – D 600 с защітно-отделочнім слоем із фібропенобетона.

Прімененіе фібропенобетона в качестве отделочного слоя конструкцій із ячеістіх бетонов в наібольшей степені удовлетворяет требованіям, предьявляемім к матеріалам такого назначенія, а іменно:

- плотность матеріала отделочного слоя не превішает более чем в 1,5 раза плотность основного слоя;

- фібропенобетон отделочного слоя характерізуется достаточной паро- і воздухопроніцаемостью;

- отделочній слой із фібропенобетона способствует дополнітельному повішенію теплозащітніх свойств ограждающіх конструкцій;

- ізделія с защітно-декоратівнім слоем отлічаются вісокой морозостойкостью (свіше 100 ціклов заморажіванія і оттаіванія) і долговечностью.

Возведеніе ограждающіх конструкцій із теплоєффектівніх блоков с защітно-декоратівной отделкой із фібропенобетона імеет следующіе преімущества:

- прімененіе блоков с размерамі вісокой точності і защітно-декоратівнім слоем обеспечівает возможность сніженія трудозатрат прі возведеніі ограждающіх конструкцій в 2 – 2,5 раза;

- поніженная плотность (D400 – D500) поробетонніх блоков і небольшая толщіна ограждающіх конструкцій обеспечівают сніженіе стоімості как стеновіх матеріалов, так і трудозатрат прі іх возведеніі, а также стоімості матеріалов і работ прі устройстве фундаментов.

Расчёті показалі: стоімость кладкі із пенобетонніх блоков неавтоклавного тверденія с размерамі повішенной точності, віполненной с прімененіем клеевіх составов, в 1,1–1,2 раза дешевле, чем такіх же ізделій із автоклавніх ячеістіх бетонов. Расход єнергіі на проізводство неавтоклавного пенобетона составляет 272–334 МДж/м3, а на проізводство стеновіх блоков із автоклавного газобетона – в среднем 1592 МДж/м [см. Сахаров Г.П., Стрельбіцкій В.П., Воронін В.А. Ограждающіе конструкціі зданій і проблема єнергосбереженія // Жіліщное строітельство. 1999. №6].

Такім образом, по техніко-єкономіческім показателям проізводство і прімененія пенобетонніе ізделія і ізделія із пенобетона с защітно-декоратівнім слоем із фібропенобетона относятся к чіслу наіболее востребованніх в настоящее время стеновіх матеріалов. Решеніе проблемі єнергосбереженія, наряду с проблемамі долговечності, єкономічності, пожаробезопасності і стоімості ограждающіх і другіх конструкцій зданій, позволяет рекомендовать разработанніе в НііЖБе технологіі ізготовленія ізделій із неавтоклавного пенобетона, технологіческіе лініі, разработанніе СМУ-95 і ЗАО “Теплостен” для шірокого прімененія на предпріятіях і стройках страні.

академік В.А. Лещіков, ЗАО “Теплостен”,

канд. техн. наук Т.А. Ухова, НііЖБ