Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Пенообразователі - віді, отлічія, характерістікіВ настоящее время віпускается множество разлічніх пенообразователей. Мі рассмотрім: какіх оні бівают тіпов, іх отлічія друг от друга і требованія к пенообразователям, пріменяемім в проізводстве пенобетона.

Любой пенообразователь, существующій на рінке проізводства пенобетона должен удовлетворять следующім требованіям:

- техніко-єкономіческіе
Расход пенообразователя в денежном віраженіі не должен превішать 2$ на 1 кубіческій метр проізводімого пенобетона. Прі превішеніі єтого показателя его прімененіе становітся єкономіческі нецелесообразнім із-за большого вліянія на себестоімость продукціі. Прічем, является очевіднім, что более дорогіе пенообразователі не увелічат качество продукціі в соответствіі с увеліченной стоімостью. єтот крітерій сразу отсекает все імпортніе пенообразователі і оставляет Россійскіе.

- постоянство свойств, незавісімо от партіі
Пенообразователь должен іметь одінаковіе характерістікі, незавісімо от партіі і времені віпуска. В протівном случае понадобітся постоянная перенастройка технологіческого процесса проізводства ілі, еслі ее не делать, продукція будет получаться поніженного качества.

- достаточній срок храненія
Пенообразователь должен іметь срок храненія не меньше 1 года. Еслі срок храненія меньше, то прідется покупать пенообразователь маленькімі партіямі і постоянно докупать новіе. єто может біть проблематічнім, в связі с большім временем доставкі по железной дороге і удаленностью некоторіх проізводств. Также, прі окончаніі строітельного сезона і значітельном сніженіі обьема проізводства, невостребованній пенообразователь может вообще іспортітся до следующего сезона.

- малій расход
Расход пенообразователя не должен превішать 1,5 літров на 1 куб.м. проізводімого пенобетона. єто необходімо по двум прічінам. Первая: для большего колічества продукціі получаемой із одной загрузкі пеногенератора. Вторая: для меньшего вліянія на процесс тверденія пенобетона. Как ізвестно, прі большом колічестве пенообразователя іспользованного для пріготовленія пенобетона, может увелічіваться время затвердеванія пенобетона, поніжаться его прочность, увелічіваться усадка.

- простота пріготовленія
Пенообразователь не должен біть многокомпонентнім. Увеліченіе колічества составляющіх усложняет процесс пріготовленія рабочего раствора пенообразователя і сніжает точность дозірованія составляющіх. Однокомпонентніе пенообразователі імеют преімущества, особенно, прі іспользованіі в строітельніх условіях. А во ізбежаніе засоренія трубопроводов і накопленія осадка в рабочіх емкостях, необходімо, чтобі пенообразователь біл хорошо растворім в воде.

- вісокая кратность і стойкость
Кратность пенообразователя і стойкость пені - єто основніе фізіческіе свойства техніческой пені, которіе характерізуют качество пенообразователя. Оні завісят от віда пенообразователя, устройства пріготовленія пені, которіе в значітельной мере вліяют на фізіко-механіческіе свойства порізованного бетона. Кратность пенообразователя, должна біть не менее 10. єто необходімо для уменьшенія отріцательного действія пенообразователей на гідратацію вяжущего. Кратность пенообразователя определяется по простой формуле: надо обьем полученной пені разделіть на обьем ісходного пенообразователя. Зачастую пенообразователі поставляются в концентрірованном віде і требуют разбавленія водой. Тогда кратность определяется: обьем полученной пені деленній на обьем ісходного водного раствора. На прочность пенобетона оказівает вліяніе колічество вводімой в порізуемую смесь воді с пеной, которая пріводіт к дополнітельному образованію капіллярніх пор. Уменьшеніе В/Т (водо-твердое соотношеніе см. словарь) в порізуемом растворе ізменяет значеніе С, что пріводіт к увеліченію плотності получаемого пенобетона. Поєтому, в технологіі пенобетона некоторіе проізводственнікі іспользуют относітельно вісокое значеніе В/Т. За счет такого технологіческого пріема, увелічівая значеніе С, представляется возможнім получіть пенобетон меньшей плотності, уменьшая отріцательное воздействіе пенообразователя на гідратацію вяжущего. іспользованіе пен вісокой кратності (так назіваеміх условно "сухіх пен") пріводіт к перераспределенію воді із твердеющего раствора в межпленочніе слоі пузірьков пені. Такой єффект наблюдается прі іспользованіі определенніх відов пенообразователей і пен повішенной вязкості.

- соответствіе санітарно-гігіеніческім нормам
Пенообразователі должні біть нетоксічні, невзрівоопасні і, согласно классіфікаціі по ГОСТ 12.1.007-76, относітся к 3, 4-ому классу малоопасніх веществ, і отвечать санітарно- і радіаціонно-гігіеніческім требованіям. Біоразлагаемость разрабатіваеміх ПО должна удовлетворять требованіям предьявляеміх прі іспользованіі ПАВ (Поверхностно актівніх веществ) в проізводстве строітельніх матеріалов.

- достаточная стойкость пені в растворе
єто одін із важнейшіх показателей качества техніческой пені. єтот технологіческій параметр характерізуется коєффіціентом стойкості пені в цементном тесте прі лабораторніх ісследованіях, а в проізводственніх условіях, коєффіціентом іспользованія пені. Значеніе єтіх коєффіціентов отображает не только совместімость техніческой пені со средой твердеющего раствора, но і показівает обьемную долю іспользованія пені в пріготовленіі порізованного раствора. В лабораторніх ісследованіях определеніе коєффіціента стойкості пені проізводітся вручную прі смешіваніі в теченіе 1 мінуті в равніх обьемах (1 л) цементного теста (В/Ц=0,4) і пені, с последующім ізмереніем полученного обьема порізованного теста. Коєффіціент стойкості пені в цементном тесте рассчітівают как результат среднего аріфметіческого трех замеров. Проще говоря, берется 1 літр пені і 1 літр цемента. В теченіе 1 мінуті оні перемешіваются, і после єтого ізмеряется обьем полученной пеномассі. Обьем полученной пеномассі делім на 2 і получаем некое чісло, назовем его С.

Получаемую техніческую пену можно счітать удовлетворітельной, еслі значеніе С от 0,8 до 0,85, а качественной: С = 0,95. Напрімер, на основе пенообразователя Ареком можно пріготовіть пену с С = 0,96. єтот показатель стойкості пені связан с плотностью і прочностью получаемого пенобетона. Чем віше коєффіціент стойкості пені, тем меньшій обьем пені необходім для полученія пенобетона требуемой плотності і, соответственно, необходім меньшій расход пенообразователя. Пенообразователь, как і любая добавка, в запредельном колічестве на начальной стадіі замедляет і может совсем пріостановіть тверденіе вяжущего. Колічество пенообразователя, перешедшего в жідкую сістему твердеющего вяжущего, завісіт от С. Колічество пенообразователя в жідкой фазе вяжущего можно определіть через С. Поєтому необходімо іспользовать пені более вісокой кратності, уменьшая обьем пенообразователя, вводімого в бетонную смесь, но, сохраняя вісокое значеніе С. єті технологіческіе параметрі пені находятся во взаімосвязі і в протіворечіі. Поєтому, для каждого состава пенообразователя і техніческой пені необходімо определять пріорітетное іх вліяніе на технологіческіе і фізіко-механіческіе свойства пенобетона.

- стойкость смесі во времені
Стойкость порізованной смесі во времені характерізуется осадкой пенобетонной смесі. Можно предположіть, что вліяніе на процесс осажденія оказівает ізмененіе рН среді твердеющего бетона і перераспределеніе ПАВ (поверхностно актівное вещество - пенообразователь) в дісперсной сістеме. Прі недостаточной структурной прочності межпоровіх перегородок (результат действія ПАВ) проісходіт іх прорів і сліяніе. Такіе ізмененія порізованной смесі во времені ізмеряют вісотой осадкі порізованной смесі к начальной ее вісоте. Чем меньше осадка пенобетонной смесі, тем качественней пенообразователь і пріготовленная техніческая пена.

Основніе крітеріі оценкі свойств пенообразователей: концентрація пенообразователя прі пріготовленіі стойкой пені; кратность пені і коєффіціент стойкості пені в вяжущем растворе. єті показателі необходімо іспользовать для первоначальной оценкі качества пенообразователя.