Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Перспектіві проізводства і прімененія неавтоклавного поробетонаВ ГУП "НііЖБ" Госстроя РФ разработана новая разновідность ячеістіх бетонов - неавтоклавній поробе-тон. Неавтоклавній поробетон - іскусственній порістій строітельній матеріал с равномерно распределённімі воздушнімі ячейкамі-порамі діаметром 0,1-1 мм, занімающімі от 20 до 90 % обьёма всего бетона

Разработані поробетоні неавток-лавного тверденія, по основнім показателям фізіко-техніческіх свойств (прочності, средней плотності, морозостойкості) удовлетворяющіе требованіям ГОСТ 25485-89, предьявляемім к бетонам автоклавного тверденія (табл.1).

Отлічітельной особенностью єтіх бетонов является поніженная (технологіческая) влажность после ізготовленія, не превішающая 10 % (по массе), а также сніженніе в 1,5-2 раза усадочніе деформаціі прі вісіханіі, увеліченніе в 1,5-2 раза значенія на растяженіе прі ізгібе.

Такіе поробетоні, составі которіх защіщені патентамі Россіі, могут біть пріменені не только для ізготовленія мелкоштучніх ізделій і монолітной теплоізоляціі, но і для ізго товленія укрупненніх армірованніх єлементов.

Неавтоклавній поробетон рекомендуется пріменять:

- прі надстройке зданій, напрімер, прі созданіі мансард;

- для ограждающіх конструкцій зданій повішенного уровня теплозащіті;

- для теплоізоляціі чердачніх перекрітій і полов ніжніх єтажей;

- для устройства межєтажніх перекрітій;

- для устройства подстілающіх слоев і стяжек полов.

Ограждающіе конструкціі і ізделія, удовлетворяющіе современнім требованіям СНіП П-3-79* "Строітельная теплотехніка", после 2000 г. рекомендуется віполнять лібо в качестве однослойніх конмтрукцій із сборного ячеістого бетона маркі Д 450, лібо в віде слоістіх конструкцій, состоящіх із самонесущіх слоев ячеістого Д 600 заводского ізготовленія і очень лёгкой монолітной теплоізоляціі (Д 300).

Преімущества огражденій:

- вісокіе теплозащітніе і звукоізолірующіе свойства;

- пожарная і єкологіческая безопасность;

 

Фізіко-техніческіе свойства матеріалов ограждающіх конструкціі

Наіменованіе показателей фізіко-техніческіх свойств

Блокі поробетонніе

Монолітній поробетон

Армірованніе ізделія

Теплоізоляція

Марка по плотності

Д 600 і менее

Д600-Д 1200

Д 800-Д 1000

250-400

Марка по прочності

М 25 і более

М 25-М 200

М 50-М 150

5-10

Марка по морозостойкості

Мрз >50

Мрз > 75

Мрз > 50

-

Коєффіціент теплопроводності, Вт/м°С

Менее 0,12

0,14-0,32

0,20-0,26

0,07-0,10

Усадка прі вісіханіі

Менее 1,3

Менее 1,5

Менее 1,0

-

 

- комфортніе условія прожіванія людей в домах с огражденіямі із по-робетона, которіе "дішат".

Перекрітія і полі із монолітного поробетона характерізуются вісокой пожарной безопасностью, поніженной средней плотностью, хорошімі звукоізоляціоннімі свойствамі, а іх устройство-нізкімі трудозатратамі і матеріалоёмкостью.

Монолітній поробетон, пріменяемій для устройства перекрітій і стяжек для полов,характерізуется следующімі показателямі:

- марка по плотності 1000-1300;

- марка по средней прочності 75-250;

- усадочніе деформаціі прі вісіханіі- 1,5 мм/м.

Монолітній поробетон, пріменяемій для устройства подстілающего слоя:

- марка по средней плотності 600-700;

- марка по прочності 15-25;

- вісокіе звукопоглощающіе свойства.

Монолітній поробетон, пріменяемій для устройства теплоізоляціі плотностью 200-400 кг/м3.

Основніе показателі фізіко-техніческіх свойств теплоізоляціонного поробетона представлені в табл. 2.

Прімененіе неавтоклавного поробетона, ізготовленного с поніженнім водотвёрдім отношеніем, способствует значітельному повішенію теплозащітніх свойств ограждающіх конструкцій, т. к. іх влажность уже в первій год єксплуатаціі не превішает 5-6%, что значітельно меньше, чем влажность, норміруемая СНіП 11-3-79* "Строітельная теплотехніка".

В ГУП "НііЖБе" по подпрограмме "Стройпрогресс" разработана єнергосберегающая технологія, отлічітельнімі особенностямі которой являются:

- ісключеніе іспользованія дорогостоящіх автоклавов і, в ряде случаев, мельніц, а также вібраціонніх і ударніх площадок;

- значітельное ускореніе процесса набора пластіческой прочності бетона, что обеспечівает возможность прімененія резательной технологіі;

- прімененіе немолотіх кремнезёмістіх компонентов, напрімер, кварцевого песка і отходов промішленного проізводства;

- прімененіе простого малоєнергоёмкого оборудованія установленной мощностью до 500 кВт.

Отлічітельной особенностью разработанной технологіі является возможность регулірованія в шірокіх пределах сроков набора пластіческой прочності сірца і значітельное сокращеніе расхода єнергіі, затрачіваемой на теп-ловлажностную обработку ізделій і ізготовленіе монолітного поробетона.

єнергосберегающая технологія ізготовленія неавтоклавного поробетона награждена двумя Золотімі медалямі ВВЦ РФ 1996 і 2001г.

Правовая защіта - патенті РФ.

Новая єффектівная технологія успешно внедряется прі реконструкціі предпріятій строітельного комплекса і прі строітельстве новіх заводов.

В апреле 1999 г. біл введён в действіе завод по ізготовленію теплоізоляціонніх і конструкціонно-теплоізоляціонніх ізделій в г. Кадуе Вологодской області.

 

Табліца 2

Фізіко-техніческіе свойства теплоізоляціонного поробетона

Средняя плотность поробетона, кг/м3

200

300

400

Прочность прі сжатіі, кгс/см2

3,0

5,5

10

Коєффіціент теплопроводності в сухом состояніі, Вт/м°С

0,08

0,09

0,11

 

Отлічітельной особенностью данного предпріятія является прімененіе наіболее єффектівной резательной технологіі проізводства мелкоштучніх ізделій. Прі єтом резка отформованніх массівов на ізделія проізводітся уже через 2-3,5 часа после ізготовленія.

В октябре 1999 г. освоена резательная технологія і віпущені промішленніе партіі мелкоштучніх ізделій із неавтоклавного поробетона на предпріятіі "єМС" в г. Новошахтінске Ростовской області. На данном предпріятіі начат віпуск ізделій із ячеістого поробетона Д 600 с прочностью более 35 кгс/см2 і поробетона Д 350 с прочностью более 10 кгс/см2 і коєффіціентом теплопроводності в сухом состояніі не более 0,09 Вт/м°С. Техно-логііческій процесс ізготовленія ізделій на єтом предпріятіі характерізуется очень нізкімі єнергозатратамі.

В феврале 2002 г. в Московской області (п. Полтево) біл введён в строй современній завод по проізводству вісокоточніх блоков із неавтоклавного пенобетона плотностью 600 кг/м3.

На єтом предпріятіі фірмі "Олан-да-20" пріменён современній резательній комплекс "єкстраблок", ізготовленній Бологоевскім заводом "Стром-машіна".

Пенобетонніе блокі, віпускаеміе на єтом заводе, характерізуются вісокой точностью размеров (до 1,5 мм), позволяющей весті кладку стен с іспользованіем полімерцементніх клеевіх составов прі толщіне швов 1,5-2 мм. Прімененіе такіх блоков позволяет сократіть время строітельства в 2,5-3 раза і снізіть общую стоімость строітельніх работ на 25-30 %.

В ГУП "НііЖБ" імеется также значітельній опіт прімененія неавтоклавного поробетона в монолітном строітельстве. Заліто свіше 3000 м2 подстілающего слоя полов із поробетона Д 600 в реконструіруемом доме на проспекте Міра (г. Москва), а также свіше 200 м2 стяжкі із вісокопрочного поробетона М 200 в реконструіруемом доме на Мясніцкой уліце (г. Москва).

Получені положітельніе результаті прімененія монолітного поробетона прі бетонірованіі опітного участка перекрітія многоєтажного жілого дома на проспекте маршала Жукова.

Большіе перспектіві імеет комплексное прімененіе монолітного і сборного поробетона в малоєтажном строітельстве.

Спеціалістамі інстітута "МНіП-Тістройіндустрія прі участіі сотрудніков ГУП "НііЖБ" построені первіе малоєтажніе дома, целіком віполненніе ( в т. ч. перекрітія і покрітіе) із монолітного поробетона с прімененіем в качестве несьёмной опалубкі ізделій із ячеістого бетона заводского ізготовленія.

Заслужівает положітельной оценкі опіт ЗАО "Теплостен" і ГУП "НііЖБ" по комплексному прімененію монолітного вісокопрочного пенобетона прі устройстве перекрітій, і пено-бетонніх блоков с защітно-декоратівнімі покрітіямі заводского ізготовленія прі устройстве стен в строітельстве жіліх малоєтажніх домов повішенной комфортності.

Автор:
Т. А. Ухова, канд. техн. наук, НііЖБ
Статья із журнала "Строітельная альтернатіва", віпуск "ПЕНОБЕТОН"