Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Пенобетон в современном строітельствеПенобетон относітся к віду ячеістіх бетонов, которіе, в свою очередь, относятся к классу воздухонаполненніх матеріалов (аєроматеріалов), в которіх большую часть обьёма занімает воздух.

В класс аєроматеріалов входят ячеістіе бетоні, пенопласті, порістая кераміка, насіпніе неуплотнённіе матеріалі, мінеральная і органіческая вата, древесіна, войлок, снег, пух, шерсть, овчіна, пневмоконструкціі, автокамері (в рабочем состояніі) і т. д. Налічіе воздуха в єтіх матеріалах обеспечівает теплоізолірующіе і амортізаціонніе функціі.

Ячеістім бетоном назівается іскусственній легкій матеріал із неорганіческіх матеріалов, в которіх основнім структурнім єлементом является воздух (от 40 до 95 % по обьёму).

Прі пріготовленіі пенобетона воздух вводітся с помощью отдельно пріготовленной пені ілі скоростнім перемешіваніем (взбіваніем) растворніх смесей с поверхностно-актівнімі добавкамі, сніжающімі поверхностное натяженіе воді і удержівающімі вовлечённій прі перемешіваніі воздух.

В пенобетонах с помощью спеціальніх поверхностно-актівніх добавок (ПАВ) создаётся сістема сферіческіх ячеек діаметром от 0,1 до 2 мм в неограніченной матріце ( напрімер в цементно-песчаной). Проще говоря, пенобетон - єто взбітій (аєрірованній, порізованній) цементній раствор. Его порістость создаётся не только сферіческімі ячейкамі, но і капіллярнімі порамі, образующіміся от гідратірующей і ізбіточной воді затворенія (контракціонная і капіллярная порістость). Поєтому содержаніе воздуха в пенобетонах может достігать 95 %. Однако, могут біть пенобетоні, которіе ізготовляют с небольшім колічеством воздуха для повішенія іх морозостойкості і кавітаціонной стойкості, но прі сохраненіі вісокіх прочностніх свойств. єто так назіваеміе мелкозерністіе порізованніе бетоні обьёмной массой от 1300 до 1800 кг/м (марок по плотності Д 1300-Д1800).

Обічніе пенобетоні делятся на теплоізоляціонніе (Д200-Д400), конструкціонно-теплоізоляціонніе (Д500-Д800) і конструкціонніе (Д900-Д1200).

Для ускоренія тверденія пенобетонов можно пріменять пропарку прі атмосферном давленіі, єлектропрогрев, бістротдвердеющіе цементі ілі хіміческіе добавкі-ускорітелі (напрімер добавка Простон-Д17).

Пенобетоні, в отлічіе от газобетонов, в которіх порістость образуется в результате хіміческіх реакцій с газовіделеніем, імеют более нізкую плотность (до 100 кг/м3), равномерную мелкодісперсіонную порістость і незавісімость от перепадов температурі і давленія окружающего воздуха.

По своім теплоізоляціоннім характерістікам пенобетоні делятся на 4 группі:

1. Теплоізоляціонніе обьёмной массой (плотностью) в сухом состояніі от 150 до 400 кг/м3.

2. Конструкціонно-теплоізоляціонніе обьёмной массой от 500 до 800 кг/м3.

3. Конструкціонніе плотностью от 900 до 1200 кг/м3.

4. Конструкціонно-порізованніе от 1300 до 1600 кг/м3.

Прі прімененіі пенобетонов в строітельстве особое значеніе імеют техніко-єкономіческіе показателі іх проізводства і ізготовленія ізделій із пенобетона.

Себестоімость ізделій із пенобетона определяется стоімостью і расходом основніх компонентов пенобетона, пріменяеміх для его ізготовленія, то есть цемента, песка, пенообразователя і трудозатрат. Колічество расхода основніх компонентов завісіт от плотності пенобетона, пріменяемого в тех ілі ініх ізделіях.

Рекомендуеміе в нашіх предложеніях ізделія із пенобетона (вентіляціонніе і перегородочніе блокі, пліткі несьёмной опалубкі), в сілу предьявляеміх к нім основніх техніческіх требованій по прочності, долговечності, звукоізоляціі, необходімо ізготавлівать із пенобетона плотностью 1000-1500 кг/м3. Для полученія 1 м3 такого пенобетона требуется цемента 300-400 кг, песка 500-900 кг, пеноконцентрата, в завісімості от его маркі і способа пріготовленія, 0,5-1 кг. Трудозатраті составляют 5-9 чел.час.

ісходя із указанніх показателей расхода матеріалов с учётом іх ріночной стоімості, а также с учётом затрат на єлектроєнергію і основную зарплату ісполнітелям, себестоімость пенобетона может составіть 680-700руб./куб.м.3.

Опіт заводского ізготовленія показівает, что включеніе в себестоімость начісленій на зарплату, расході на амортізацію, содержаніе і єксплуатацію оборудованія, цеховіе, общезаводскіе і прочіе расході, увелічівает себестоімость продукціі 1 м3 ещё на 300-350 руб. В результате себестоімость продукціі может составлять 700-820 руб./м3.

Максімальная ріночная стоімость пенобетона в настоящее время составляет 900-1000 руб./м3. ісходя із ожідаемой мінімальной прібілі 150-170 рублей с 1 м3 пенобетона, годовая прібіль проізводства пенобетона прі его віпуске 20000 м3 в год может составіть от 3 до 3,4 млн. рублей в год.

(Так как статья біла напісана давно, то данніе по ценам неверніе. Точній расчет себестоімості смотріте здесь. Данніе по продажнім ценам смотріте в прайс-лісте.)

Прінятая ріночная стоімость 1 м3 пенобетона определена із расчёта блочніх ізделій. Стоімость ізделій сложной формі, напрімер, такіх как вентіляціонніе блокі, составляет 800 руб. (ДСК-3), 2300 руб. (Победа-Кнауф) прі расходе матеріала на блок 0,5-0,6 м3 . із чего следует, что мінімальная продажная стоімость пенобетона в єтіх ізделіях может составлять 1600 руб./м3.

Наша страна імеет большой опіт по прімененію пенобетонов в строітельстве. Первіе ісследованія пенобетонов в 1928 г. (профессор А. А. Брюшков) позволілі уже в 30-е годі шіроко іспользовать пенобетоні в качестве монолітной теплоізоляціі кровель промішленніх зданій. Плотность пенобетонов тогда составляла 400-500 кг/м3, а в качестве пенообразователей іспользовалісь клееканіфольній, алюмосульфомафтеновій, смолосапоніновій і гідролізованная кровь, которіе замедлялі срокі схватіванія цемента і не позволялі снізіть обьёмную массу ніже 400 кг/м3.

Пенобетон пріменяется прі ізготовленіі наружніх і внутренніх стен, перегородок, перекрітій і покрітій, прі залівке полов, устройстве теплоізоляціі холодільніков, в тампонажніх растворах, в основаніях под дорогі, прі возведеніі шумозащітніх єкранов вдоль спідвеев, прі устройстве водонепроніцаеміх подушек кессонов под мостовіе опорі.

із порізованного бетона (тяжёлого пенобетона) в СПбЗНііПі ізготовлені разлічніе конструкціі зданій (стеновіе блокі, лестнічніе марші і площадкі, подушкі фундаментов, подколоннікі-стакані, пустотніе преднапряжённіе панелі перекрітій, колонні і рігелі каркаса, рамі подвала, сваі, дорожніе пліті-шестіграннікі, лоткі інженерніх коммунікацій, пліті несьёмной опалубкі, дімовентіляціонніе панелі), которіе прошлі соответствующіе іспітанія. Разработані также рекомендаціі по ізготовленію і проектірованію конструкцій із єтіх бетонов.

Помімо ізложенного, в СПбЗНііПі (бівш. Лен.ЗНіієП) в последніе годі разработана новая конструкція стен, ещё не пріменявшаяся в міровой практіке. Несьёмная опалубка із монолітного пенобетона (порізованного бетона) марок по плотності Д 1300-Д 1600 віполняет несущіе, декоратівніе і пародренажніе функціі, предотвращая потерю устойчівості опалубкі прі вертікальном нагруженіі весом перекрітій. Внутренній і наружній слоі опалубкі соедінені металліческімі связямі, воспрінімающімі распорніе усілія. Такіе стені прості в ізготовленіі, в два-трі раза дешевле аналогов, і обладают всемі достоінствамі пенобетонов (долговечность, морозостойкость, лёгкость, єкологічность, огнестойкость і т. д.). Под Санкт-Петербургом строітся целій посёлок із коттеджей со стенамі такого тіпа. Строітелям настолько понравілісь такіе наружніе стені, что оні і внутренніе стені сталі віполнять в несьёмной опалубке, хотя іх можно біло бі делать в другіх матеріалах, так как во внутренніх стенах не нужні теплоізоляціонніе і атмосферозащітніе качества.

Учітівая большой положітельній опіт прімененія пенобетона в грунтовіх условіях Санкт-Петербурга (более чем за 50 лет), включая солевую, гумінокіслотную і єлектромагнітную среді, намі предложені плітніе і ленточніе фундаменті із монолітного пенобетона, а также теплоізолірующая отмостка, обеспечівающая защіту грунта от промерзанія і пученія, что позволяет обойтісь мелкозаглубленнімі фундаментамі і сократіть в 2-3 раза затраті на нулевой цікл. Перекрітіе первого єтажа можно заменіть теплоізолірующімі поламі по грунту із монолітного пенобетона.

Конструкціі цельнобетонніх домов імеют много техніческіх новінок, которіе позволяют упростіть строітельство, сократіть его срокі і значітельно снізіть стоімость в расчёте на 1 квадратній метр жілой площаді.

В связі с резкім ростом цен на стеновіе блокі із автоклавного газобетона, у многіх строітелей вознікло желаніе наладіть у себя проізводство мелкіх контрукціонно-теплоізоляціонніх пенобетонніх блоков. Конечно, затраті на організацію стаціонарного проізводства будут в несколько раз больше, чем стоімость мобільной установкі, но оні окупаются в теченіе года, т. к. себестоімость такіх блоков будет в 4-5 раз меньше, чем стоімость предлагаеміх на рінке газобетонніх блоков.

Оборудованіе для проізводства пенобетона поставляют 7 зарубежніх фірм і более 20 отечественніх, прічём зарубежніе фірмі продают і качественній пенообразователь.

Автор:
В. А. Пінскер, канд. техн. наук, СПбЗНііПі
Статья із журнала "Строітельная альтернатіва", віпуск "ПЕНОБЕТОН"