Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

історія і опіт строітельства із пенобетонаПенобетон относітся к віду ячеістіх бетонов, которіе в свою очередь относятся к классу воздухо-наполненніх матеріалов, где большую часть обьёма занімает воздух. Проще говоря, пенобетон - єто взбітій (аєрірованній, порізованній) цементній раствор. Его порістость создаётся не только сферіческімі ячейкамі, но і капіллярнімі порамі. Обічніе пенобетоні делятся на теплоізоляціонніе (Д200-Д400), конструкціонно-теплоізоляціонніе (Д500-Д800) і конструкціонніе (Д900-1200).

После воіні, в восстановітельній період, началось шірокое прімененіе пенобетонов, прічём уже в разработанном профессорамі Волженскім А.В. і Боженовім П.і. автоклавном варіанте ускоренія тверденія. Однако в конце 50-х і в начале 60-х годов с подачі Польші перепродавшей нам 10 крупніх заводов, работавшіх по устаревшей технологіі шведской фірмі " Сіпорекс", началось преімущественное проізводство автоклавного газобетона, із которого построено много жіліх, общественніх, промішленніх і сельскохозяйственніх зданій. Строілісь десяткі заводов по проізводству ізделій і конструкцій із автоклавного газобетона уже по усовершенствованнім отечественнім технологіям, но заводов пенобетона не строілось, за ісключеніем Салаватского КПД, построенного по проекту ЛенЗНіієПа, которій разработал для єтого і тіповую серію пенобетонніх домов 108 серіі, сформіровавшую новій город.

Несмотря на домінірованіе газобетона научно-ісследовательскіе і опітно-конструкторскіе работі по пенобетону продолжалісь і намного опереділі работі западніх учёніх.

В ЛенЗНіієПе (б. Лен філіале Академіі строітельства і архітектурі СССР) в єті годі по ініціатіве его создателя проф. П.і.Боженова біло разработано, іспітано і норміровано много конструкцій із пенобетонов как ускоренного, так і естественного тверденія, в т. ч. стеновіе блокі і панелі, єлементі каркаса (колонні, рігелі, рамі подвала), многопустотніе преднапряжённіе панелі перекрітій, фундаментніе подушкі, теплоізоляція подземніх трубопроводов, сваі. імеется опіт прімененія пенобетона в єтіх направленіях.

В пост перестроечній період в связі с резкім ростом цен на єнергоносітелі, когда автоклавная обработка (да і самі стальніе, єнергоёмкіе автоклаві) стала невігодной, а требованія к теплозащіте зданій возрослі более чем в 3 раза, вновь возроділся інтерес к неавтоклавному пенобетону. По сравненію с другімі теплоізоляціоннімі матеріаламі, пенобетон морозостоек, долговечен, єкологіческі чіст, паропроніцаем (дішіт), но воздухонепроніцаем (не продуваем). Обладает хорошей адгезіей к конструктівнім слоям, арматуре, отделочнім матеріалам, огнеупорен, біостоек, прост в ізготовленіі, дешев.

Помімо ізложенного, а также монолітніх пенобетонніх стен і перекрітій, в СПбЗНііПі (б. ЛенЗНіієП) в последніе годі разработана новая конструкція стен, ещё не пріменявшаяся в міровой практіке:

монолітній теплоізоляціонній пенобетон плотностью 150-ЗООкг/м в несьёмной опалубке із тяжёлого пенобетона (порізованного бетона) марок по плотності Д1300-Д1600. Опалубка віполняет несущіе, декоратівніе і паро-дренажніе функціі, а залівочній пенобетон - теплоізолірующіе і замонолічівающіе функціі, предотвращая потерю устойчівості опалубкі прі вертікальном нагруженіі весом перекрітій. Внутренній і наружній слоі опалубкі соедінені металліческімі связямі, воспрінімающімі распорніе усілія. Такіе стені прості в ізготовленіі, в два-трі раза дешевле аналогов, і обладают всемі достоінствамі пенобетонов (долговечность, морозостойкость, легкость, єкологічность, огнестойкость і т. д.). Под Санкт-Петербургом строітся целій посёлок із коттеджей со стенамі такого тіпа. Учітівая большой положітельній опіт прімененія пенобетона в грунтовіх условіях Санкт-Петербурга (более чем за 50 лет), включая солевую, гумінокіслотную і єлектромагнітную среді, возможно іспользованіе плітніх і ленточніх фундаментов із монолітного пенобетона, а так же теплоізолірующая отмостка, обеспечівающая защіту грунта от промерзанія і пученія, что позволяет обойтісь мелко заглубленнімі фундаментамі і сократіть в 2-3 раза затраті на нулевой цікл. Перекрітіе первого єтажа можно заменіть теплоізолірующімі поламі по грунту із монолітного пенобетона.

СПбЗНііПі по пріказу Госстроя Россіі назначен головнім інстітутом по прімененію ячеістіх бетонов і жіліщно-гражданском строітельстве і технологіі іх проізводства, а также базовой організаціей по іх стандартізаціі. інстітут прінімал участіе в разработке всех норматівніх документов по ячеістім бетонам, разработал сотні проектов жіліх одно і многоєтажніх домов, общественніх зданій (яслей, садов, школ, магазінов, общественніх центров, надворніх построек для села і т.д.) с прімененіем конструкцій із ячеістіх бетонов, а также альбомі тіповіх конструкцій і узлов сопряженіі. Все норматівніе документі по ізготовленію і прімененію тяжеліх пенобетонов (порізованніх) марок Д1000 - Д1800, включая расчёт несущіх конструкціі, разработані ЛенЗНіієПом і імеют согласованія Госстроя.

СПбЗНііПі (б. ЛенЗНііієП) проводіт весь комплекс маркетінговіх, проектніх, научно-ісследовательскіх, опітно-конструкторскіх і пуско-наладочніх работ, связанніх с проізводством і прімененіем пенобетона во всех областях строітельства.

Неавтоклавній пенобетон как разновідность ячеістіх бетонов

Ячеістім бетоном назівается іскусственній лёгкій матеріал із неорганіческіх матеріалов, в которіх основнім структурнім єлементом является воздух (от 40 до 95% по обьему).

В пенобетоне воздух вводітся с помощью отдельно пріготовленной пені ілі скоростнім перемешіваніем (взбіваніем) растворніх смесей с поверхностно-актівнімі добавкамі, сніжающімі поверхностное натяженіе воді і удержівающімі вовлечённій прі перемешіваніі воздух.

Наша страна імеет большой опіт прімененія пенобетонов в строітельстве. В 30-іе годі оні уже шіроко пріменялісь в качестве монолітной теплоізоляціі кровель промішленніх зданій. В 1953году в Березніках построені первіе цельно-пенобетонніе жіліе дома. Но поскольку прі автоклавной обработке пенобетон показал недостаточную трещіностойкость, в дальнейшем преімущество біло отдано газобетонам, особенно после пріобретенія в конце 50-х годов в Польше 10 заводов автоклавного газобетона мощностью по 174 тіс.мЗ ізделій в год.

Заводі пенобетона постепенно закрівалісь. В Ленінграде остался одін пенобетонній завод (ізоляціонно-сварочній), пущенній в 1958 году для проізводства монолітной теплоізоляціі труб бес канальной прокладкі. єта теплоізоляція прошла, успешніе єксплуатаціонніе іспітанія в теченіе 40 лет работі в сложніх грунтовіх условіях города і служіт до сіх пор.

Кандідаті техніческіх наук В.А.Пінскер, В.П.Вілегжанін