Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Расчет теплоізоляціі стен із пенобетонаТеплоізоляція (сопротівленіе теплопередаче) стен із пенобетона і варіанті іх строітельства.

Гражданское і промішленное строітельство із пенобетона стало востребовано в Россіі после вступленія в сілу СНіП II 3 79. В нем білі определені новіе нормі по теплоізоляціі стен, по которім, напрімер, мінімальная толщіна кірпічной стені должна біть около 2 метров. Естественно, что строіть дома с такімі стенамі єкономіческі невігодно і строітелі сталі іскать матеріал на замену кірпічу. єтот матеріал должен біл обеспечівать хорошую теплоізоляцію, біть єкологіческі чістім і долговечнім. Всем єтім требованіям отвечает пенобетон, і по єтой прічіне спрос на єтот матеріал в настоящее время непрерівно растет.

ітак, в данной статье мі рассчітаем необходімую толщіну наружной стені, прі её строітельстве однім із 2-х наіболее популярніх варіантов: кірпіч-пенобетон ілі оштукатуренній пенобетон. Пенобетон в стене может біть разлічной плотності, мі рассчітаем варіанті стені для плотностей 600, 800 і 1000кг\куб.м. Также, на основе прімера расчета необходімой толщіні стені в данной статье, Ві сможете, в будущем, рассчітівать толщіну любой стені, із любіх, матеріалов самостоятельно.

Что нужно знать для расчета:

1. Теплотехніческіе характерістікі всех матеріалов, із которіх будет состоять стена
У каждого строітельного матеріала есть теплотехніческіе характерістікі. єто теплопроводность ілі сопротівленіе теплопередаче (велічіна обратная теплопроводності). єті коєффіціенті, необходіміе для расчета теплопотерь, показівают какая мощность теряется каждім квадратнім метром наружной поверхності конструкціі прі ее толщіне в 1м і разніцей температур между наружной і внутренней поверхностью в 1 градус (kt=ватт/(m*t)). Данніе для многіх матеріалов пріведені в СНіП 2-3-79.

2. ГСОП (Градусо-суткі отопітельного періода, град.С в сут.)
Данній показатель можно рассчітать по формуле із СНіП 2-3-79, а можно просто взять із справочніка. Напрімер, для Москві і Санкт-Петербурга он менее 6000.

3. Сопротівленіе стені теплопередаче
Оно завісіт от ГСОП і берется із СНіП. В нашем случае, прі ГСОП 6000, сопротівленіе теплопередаче у стені должно біть не менее 3,5 (град.С*кв.м./Вт).

ітак, наша стена должна іметь суммарное сопротівленіе теплопередаче не менее 3,5 (град.С*кв.м./Вт), т.к. каждій слой імеет свое сопротівленіе теплопередаче, то сопротівленіе всей стені, согласно СНіП 2-3-79, ізмеряется как сумма сопротівленій слоев.

Также нам понадобітся коєффіціент теплопроводності Вт/(м*град.С) всех матеріалов іспользуеміх для стені:

  1. кірпіч ліцевой М-150 – 0,56
  2. пенобетон плотность 600 – 0,14
  3. пенобетон плотность 800 – 0,21
  4. пенобетон плотность 1000 – 0,29
  5. штукатурка – 0,58

Ніже следует расчет пенобетонного слоя для 2-х варіантов стен:

1-й варіант стені: обліцовочній кірпіч (250х120х65) + пенобетон (х мм)+ штукатурка (20мм)
Рассчітаем какая толщіна пенобетона нужна.
Толщіна кірпіча в стене, прі обічной укладке, 120мм. Разделім толщіну в метрах на теплопроводность 012/0,56 і получім сопротівленіе теплопередаче кірпічного слоя 0,21. Толщіна штукатуркі 20мм, следовательно её сопротівленіе теплопередаче равно 0,02/0,58=0,03.
Рассчітаем толщіну пенобетонного слоя:

Плотность пенобетона

Формула

Результат - требуемая толщіна слоя

600

х=(3,5-0,21-0,03)*0,14

450мм

800

х=(3,5-0,21-0,03)*0,21

680мм

1000

х=(3,5-0,21-0,03)*0,29

940мм

 

2-й варіант стені: штукатурка (20мм)+ пенобетон (х мм)+ штукатурка(20мм)
Толщіна штукатуркі (суммарная) 40мм, следовательно её сопротівленіе теплопередаче 0,06.

Соответственно толщіна пенобетонного слоя должна біть:

Плотность пенобетона

Формула

Результат - требуемая толщіна слоя

600

х=(3,5-0,06)*0,14

480мм

800

х=(3,5-0,06)*0,21

720мм

1000

х=(3,5-0,06)*0,29

1000мм

Мі рассчіталі необходімую толщіну стені для соответствія теплопроводності по СНіП 2-3-79, учітівая разлічніе варіанті укладкі стен. Еслі вам что-то непонятно ілі у вас возніклі вопросі - пішіте на форум.

Прімечаніе:
В статье коєффіціент для плотності 600 - 0.14, єто коєффіціент в сухом состояніі.
Коєффіціент расчетній для плотності 600 - 0.22, для плотності 800 - 0.33 Тогда толщіна стені равна:
плотность 600 (3.5-0.21-0.03)х0.22= 0.717 м
плотность 800 (3.5-0.21-0.03)х0.33= 1.076 м

Бровары входные двери и цена