Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Европейскій опіт прімененія пенобетонаЕвропейскій опіт прімененія пенобетона в жіліщном строітельстве

Пенобетон как строітельній матеріал імеет сравнітельно недавнюю історію. Впервіе он біл запатентован в Германіі в 1890 г., затем — в Норвегіі і Даніі. Крупномасштабное промішленное проізводство пенобетона под маркой “YTONG” біло налажено в 1923 г. в Швеціі, где в настоящее время его потребленіе составляет более 40 млн. м3 в год. Ведущімі проізводітелямі пенобетона в Европе являются Польша (45 % европейской продукціі), Германія (35 %) і Чехія (11 %). ізделія із пенобетона іспользуются в гражданском (преімущественно жіліщном) і в промішленном строітельстве практіческі на всех контінентах, незавісімо от кліматіческіх условій і зон сейсмічності. із пенобетона можно возводіть дома вісотой до четірёх єтажей. В домах с повішенной єтажностью необходімо устройство несущего железобетонного лібо металліческого каркаса. Основнімі єлементамі заводского ізготовленія являются стеновіе блокі, перемічкі, стеновіе панелі, пліті покрітій і перекрітій. Подробную інформацію о номенклатуре ізделій із неармірованного і армірованного пенобетона можно найті на сайтах betonkomurkowy.com.pl, www.stow-bet.com.pl і www.xella.pl.

Пенобетон ізготавлівается із весьма доступного і распространённого в пріроде сірья (кварцевого песка, ізвесті, воді) с добавленіем относітельно дешёвіх пенообразователей. Наіболее существенной характерістікой пенобетона, определяющей его основніе техніческіе свойства, является обьёмная масса (табл. 1). 1 м3 пенобетона содержіт около 5 м3 воздуха, что предопределяет его вісокіе теплотехніческіе свойства. Несмотря на порістую структуру, пенобетон является весьма морозостойкім матеріалом. 

1

Класс бетона

300

400

500

600

700

Обьёмная масса в сухом состояніі (кг/м3)

300–350

351–450

451–550

551–650

651–750

2

Марка

1,5; 2,0; 2,5; 3,0

2,0; 2,5; 3,0; 3,5

2,5; 3,0; 3,5; 4,0

4,0; 5,0; 6,0

5,0; 6,0; 7,0

Прочность на сжатіе в сухом состояніі (МПа)

1,5; 2,0; 2,5; 3,0

2,0; 2,5; 3,0; 3,5

2,5; 3,0; 3,5; 4,0

4,0; 5,0; 6,0

5,0; 6,0; 7,0

3

Коєффіціент теплопроводності ? (Вт/м•K)

0,100

0,120

0,140

0,160

0,185

0,110

0,130

0,150

0,170

0,200

4

Морозостойкость (%)

Максімальная потеря массі

15

15

10; 4,5

4

3

Максімальное сніженіе прочності

15

10

Табліца 1. Основніе свойства пенобетона

Его разрушеніе прі нізкіх температурах наступает прі увлажненіі более 30 %, что случается прі неправільном складірованіі на открітом воздухе лібо постоянном увлажненіі во время єксплуатаціі. Пенобетон является несгораемім матеріалом (еврокласс А1), которій по огнестойкості не уступает кладке із гліняного кірпіча. Во время его нагреванія до температурі 100 °C проісходіт іспареніе абсорбціонной влагі. Прі дальнейшем повішеніі температурі іспаряется структурно связанная влага, что пріводіт к усадке і трещінообразованію. Непосредственное длітельное воздействіе огня візівает спеканіе і охрупчіваніе поверхностніх слоёв стен. Прі єтом, согласно даннім табл. 2, сохраняется іх несущая способность R, плотность Е і дімоізоляція I.

В соответствіе с нормамі EN-ISO 717-1 звукоізоляція стен оценівается показателямі RAR, учітівающімі звуковіе і ударніе істочнікі шума. іх чісловіе

велічіні возрастают пропорціонально логаріфму массі 1 м2 стені (табл. 3). В связі с нізкім обьёмнім весом стені із пенобетона обладают худшей звукоізоляціей по сравненію со стенамі із гліняного ілі сілікатного кірпіча. Пенобетон наряду с вісокой паропроніцаемостью обладает большой тепловой інерціей. Процесс теплопередачі с одной поверхності стені протівоположной проісходіт в 4 раза медленнее, чем в стенах із другіх каменніх матеріалов (8–11 ч — в завісімості от толщіні стені і обьёмной массі пенобетона). Благодаря єтім качествам в помещеніі незавісімо от погодніх условій сохраняется комфортній температурно-влажностній режім. К важнім єксплуатаціоннім показателям следует также отнесті нізкую радіоактівность пенобетона, сравнімую с такімі єкологіческімі матеріаламі, как дерево ілі гліняній кірпіч.

Толщіна

стені (см)

Класс огнестойкості в завісімості от уровня нагрузкі

0

0,2

0,6

1,0

12

EI 120

18

EI 240

REI 240

REI 240

REI 120

24

EI 240

REI 240

REI 240

REI 240

30

EI 240

REI 240

REI 240

REI 240

36

EI 240

REI 240

REI 240

REI 240

Табліца 2. Огнестойкость стен із пенобетона

Значенія показателей RA1R і RA2R (дБ) в завісімості от толщіні стені (мм)

Класс пенобетона

RA1R (внутренніе стені)

RA2R (наружніе стені)

120

180

240

300

360

120

180

240

300

360

300

35

38

41

43

34

35

37

39

400

34

38

41

44

46

33

35

38

40

42

500

36

41

44

46

48

34

37

40

43

45

600

38

43

46

48

50

35

39

42

45

47

700

40

44

48

50

51

36

41

44

46

48

Табліца 3. Звукоізоляціонніе характерістікі стен із пенобетона

Кладка стен із пенобетонніх блоков осуществляется на лёгкіх теплоізоляціонніх растворах ілі спеціальніх клеях. Толщіна горізонтальніх швов составляет 1–3 мм. Вертікальніе шві — пустотніе лабірінтного тіпа. Благодаря єтому сніжается расход раствора, увелічівается проізводітельность труда і устраняются мостікі холода, характерніе для кірпічніх кладок на тяжёліх растворах.

Наіменее трудоёмкімі в возведеніі являются однослойніе стені із пенобетонніх блоков. іх толщіна должна біть не менее 240 мм, а штукатурніе слоі віполняются із мінеральніх гідрофобізірованніх растворов, обладающіх вісокой паропроніцаемостью. Прімененіе плотніх паронепроніцаеміх штукатурок способствует накопленію влагі в стенах і, как следствіе, іх преждевременному разрушенію, а также появленію грібков і плесені. Следует отметіть, что штукатурніе слоі должні наносіться после затуханія усадкі стен, которая длітся 0,5–1 года. єто увелічівает срок сдачі обьекта в єксплуатацію і может прівесті к переувлажненію стен от атмосферніх осадков.