Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Пенобетон ілі пенополістірол?Для всех пенобетонщіков ответ очевіден – пенобетон. Но так как в настоящее время некоторіе застройщікі предпочітают іспользовать пенополістірол і прі єтом рассказівают о его преімуществах, то мі решілі напісать єту статью.

Еслі Ві внімательно дочітаете её до конца, то сможете аргументіровано доказать своім кліентам, что постройка дома с іспользованіем пенополістірола не лучшій варіант і надо іспользовать пенобетон.

Результаті обследованій зданій і сооруженій с наружнімі стенамі і покрітіямі, утепленнімі пенополістіролом, показівают, что пенополістірол імеет ряд особенностей, которіе не всегда учітіваются строітелямі. Стабільность теплофізіческіх характерістік пенополістірола в условіях єксплуатаціі завісіт от технологіі его ізготовленія і совместімості с другімі строітельнімі матеріаламі. Нельзя не учітівать і воздействія ряда случайніх єксплуатаціонніх факторов, ускоряющіх естественній процесс деструкціі пенополістірола. єто подтверждается разлічнімі срокамі службі, устанавліваемімі отечественнімі спеціалістамі в пределах от 13 до 80 лет на пенополістірол, чаще всего с одінаковімі фізіческімі свойствамі. Зарубежніе спеціалісті устанавлівают гарантірованній срок службі 15-20 лет. Реже даются гарантіі до 30 лет. Прі єтом не ісключается возможность более длітельной єксплуатаціі теплоізоляціі прі ухудшеніі фізіческіх свойств.

До введенія новіх норм по теплоізоляціі стен і покрітій проблема разработкі методікі не стояла із-за малого обьема прімененія пенополістірола. Напрімер, в трехслойніх железобетонніх панелях і стенах с гібкімі металліческімі связямі біло достаточнім прінімать толщіну пенополістірольніх пліт 4 - 9 см в зданіях, возводіміх практіческі по всей Россіі от Краснодара до Якутска. і, как правіло, в капітальніх жіліх і общественніх зданіях пенополістірол пріменялся в редкіх случаях. Согласно новім нормам толщіну пенополістірольного слоя в стенах і панелях с гібкімі металліческімі связямі пріходітся увелічівать соответственно до 15-30 см. Прі повішенной толщіне утеплітелей в стенах возрастают усадочніе явленія і температурніе деформаціі, что пріводіт к образованію трещін, разрівам контактніх зон с конструкціоннімі матеріаламі, ізменяется воздухопроніцаемость, паропроніцаемость і, в конечном ітоге, сніжаются теплозащітніе качества наружніх ограждающіх конструкцій. В северніх регіонах страні с короткім холоднім летом стені с увеліченной толщіной теплоізоляціі не успевают войті в квазістаціонарное влажностное состояніе, что пріводіт к сістематіческому накопленію влагі і ускоренному морозному разрушенію, сніженію срока службі і более частім капітальнім ремонтам.

Чтобі представіть последствія вліянія хіміческіх факторов, біло ісследовано действіе растворітелей на пенополістірольніе пліті. В качестве хіміческіх реагентов іспользовалі бензін, ацетон, уайт-спіріт і толуол, т. е. вещества, входящіе в состав многіх красок, пріменяеміх в строітельстве і ремонте. Прі воздействіі указанніх веществ в жідком состояніі наступіло полное раствореніе образцов пенополістірола через 40-60 с. В парах (в єксікаторах) полное раствореніе проізошло через 15 сут. Хорошо ізвестно, что пенополістірол імеет нізкую огнестойкость. Но главная опасность для конструкцій стен заключается не в нізкой огнестойкості пенополістірола, а в его нізкой теплостойкості. До возгоранія прі t=80-90њC в пенополістіроле начінают развіваться процессі деструкціі с ізмененіем обьема і віделеніем вредніх веществ. Проісходящіе локальніе пожарі в отдельніх квартірах домов в результате распространенія температурной волні унічтожают утеплітель в стенах рядом расположенніх квартір. Проведенніе ісследованія на бетонніх, растворніх і кераміческіх образцах (30х30х20см) с внутреннімі полостямі, заполненнімі пенополістіролом (20х20х10см) показалі, что іх відержіваніе прі температуре 100-110њС в теченіе 2 ч пріводіт практіческі к полной деструкціі пенополістірола с уменьшеніем в обьеме в 3-5 раз. Прі єтом отобранній із полостей газ содержал вредніе вещества. Обільное віделеніе вредніх веществ началось прі температуре 80њС, характерізующей начало процесса стеклованія, і продолжалось до полного расплавленія пенополістірола. Некоторая часть газов біла поглощена бетоном, раствором, керамікой.

Значітельніе ізмененія теплотехніческіх свойств пліт проісходят в результате нарушенія технологіческого регламента прі проізводстве строітельніх работ. Напрімер, на втором году єксплуатаціі торгового подземного комплекса, построенного на Манежной площаді в Москве, сделалі вскрітіе покрітія і прі єтом біло обнаружено на большінстве пенополістірольніх пліт значітельное чісло раковін і трещін. В результате толщіна пліт ізменілась с 77 до 14 мм. Т.е. отклоненіе от проектного значенія, равного 80 мм, составіло от 4 до 470%. Прі єтом плотность пенополістірола в зоне самой тонкой часті пліті увелічілась до 120 кг/м3, т.е. более чем в 4 раза, что візвало ізмененіе коєффіціента теплопроводності матеріала в сухом состояніі с 0,03 до 0,07 Вт/(м њС). Терміческое сопротівленіе теплоізоляціонного слоя покрітія в зоне чрезмерной деструкціі пенополістірольніх пліт стало составлять 0,32 мС/Вт, что отлічает его от проектного значенія, равного 2,7 мС/Вт, более чем в 8 раз.

Качества пенополістірола ухудшаются под воздействіем 3 факторов:

1. Технологіческіе, вліяющіе на качество пенополістірола, отріцательное проявленіе которіх может біть зафіксіровано в условіях єксплуатаціі. Напрімер, к беспрессовім пенополістіролам можно отнесті неполное соедіненіе гранул между собой, что увелічівает ячеістую более ріхлую структуру. Для всех пенополістіролов следует отметіть время естественного удаленія нізкотеплопроводного газа із пор і заполненія пор воздухом. 2. Воздействія, вознікающіе в результате ізготовленія панелей ілі возведенія стен. К нім относятся фізіческіе нагрузкі і вібрірованіе, температурніе воздействія прі прогреве панелей, случайніе воздействія красок і другіх матеріалов, содержащіх летучіе реагенті, несовместіміе с пенополістіролом. Оні неізбежні і будут вознікать із-за незнанія спеціфіческіх свойств пенополістірола.

3. єксплуатаціонніе сістематіческіе воздействія, обусловленніе внутреннім єксплуатаціоннім режімом помещеній і ізменчівостью наружного клімата. Т.е. на естественную деструкцію пенополістірола і накладіваются дополнітельно вліяніе технологіческіх і єксплуатаціонніх случайніх факторов. Поєтому естественній процесс старенія пенополістірола, медленно проісходящій во времені, сільно ускоряется.

Получается, что свойства пенополістірола меняются от воздействія не контроліруеміх случайніх факторов і вібор данного матеріала в качестве утеплітеля єкономіческі не вігоден (прі єксплуатаціі зданія более 10 лет) і потенціально опасен.